กลุ่มบริษัท Shenwan Hongyuan ประกาศผลประกอบการระหว่างกาลปี 2566

ธุรกิจดําเนินไปอย่างมั่นคงเพื่อฉกฉวยโอกาสตลาด

ฮ่องกง, 31 ส.ค. 2566 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. (“Shenwan Hongyuan Group”, “Shenwan Hongyuan” หรือ “บริษัท”) (รหัสหุ้น: 6806.HK; 000166.SZ) ประกาศผลประกอบการระหว่างกาลสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (“ช่วงรายงาน”)

ในช่วงรายงาน บริษัทมีรายได้รวมและรายได้อื่น 17,451 ล้านหยวน ลดลง 5.86% เมื่อเทียบกับปีก่อน กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทมีมูลค่า 3,748 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.46% เมื่อเทียบกับปีก่อน กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.15 หยวน เพิ่มขึ้น 15.38% เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ 3.85% เพิ่มขึ้น 0.38 จุดฐานเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่า 638,777 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.19% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565

ในครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจและสังคมกลับมาดําเนินการตามปกติ นโยบายมหภาคเริ่มมีผล ทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและพัฒนาอย่างมั่นคง ได้รับประโยชน์จากโอกาสที่เกิดจากการพัฒนาตลาดทุนหลายระดับอย่างรวดเร็วของจีน อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ได้รับการพัฒนาอย่างมาก แสดงถึงลักษณะการรวมศูนย์อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นและการให้ความสําคัญเท่าเทียมกันระหว่างธุรกิจที่มีสินทรัพย์หนักและเบา Shenwan Hongyuan Group ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบโครงสร้างคู่ “กลุ่มการลงทุน + บริษัทหลักทรัพย์ย่อย” ยึดมั่นในการดําเนินงานอย่างมั่นคง และประสบความสําเร็จในช่วงรายงาน

จุดเด่นทางธุรกิจในครึ่งแรกของปี 2566

เอาชนะความชอบของตลาด มีความคืบหน้าอย่างมั่นคงของการระดมทุนผ่านตราสารทุนและตราสารหนี้ ด้วยการปฏิรูประบบการจดทะเบียนการออกหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบในครึ่งแรกของปี 2566 และการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องของนโยบายต่างๆ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จังหวะธุรกิจตราสารทุนโดยรวมในตลาดมีเสถียรภาพ ในช่วงรายงาน บริษัทมีมูลค่าการรับประกันการจัดจําหน่ายรวม 13,110 ล้านหยวน สําหรับกิจการ 19 แห่ง มีอันดับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทผลักดันกลยุทธ์ “การเชี่ยวชาญ การปรับให้เหมาะสม การแตกต่าง และนวัตกรรม” อย่างแข็งขัน และพัฒนาธุรกิจการเงินที่ครอบคลุมอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเต็มที่ ในครึ่งแรกของปี 2566 บริษัททําการจดทะเบียน NEEQ และการจัดสรรเอกชนรวม 28 รายการ อยู่ในอันดับสองของอุตสาหกรรม สําหรับตลาดตราสารหนี้ สภาพตลาดดีขึ้นหลังจากเริ่มต้นปานกลาง อันดับของบริษัทในอุตสาหกรรมธุรกิจตราสารหนี้ยังคงมีเสถียรภาพ อิทธิพลตลาดของบริษัทก็ได้รับการปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินการอย่างเป็นระบบตามข้อกําหนดในการรับใช้กลยุทธ์ชาติ ยึดมั่นในความรับผิดชอบหลัก และขยายโครงการที่รับใช้กลยุทธ์ชาติและธุรกิจเฉพาะ

เสริมสร้างการได้มาซึ่งลูกค้าและความคืบหน้าอย่างมั่นคงของธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ด้วยความต้องการการจัดการค