การประชุมเกี่ยวกับวิธีการที่เน้นธรรมชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของฮ่องกงสร้างกระแสและความร่วมมือกับตัวแทนจากรัฐบาล อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และองค์กร

ฮ่องกง การประชุมเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิธีการที่เน้นธรรมชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศประสบความสําเร็จอย่างมาก โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และองค์กรต่างๆ เข้าร่วม

ฮ่องกง, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 — การประชุมเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิธีการที่เน้นธรรมชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ (Nature-Based Solutions for Climate Forum) ซึ่งจัดขึ้นโดย The Nature Conservancy (TNC) และ Civic Exchange ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ซึ่งประสบความสําเร็จอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 90 คน รวมถึงผู้แทนจากภาครัฐ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และองค์กรต่างๆ การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียศึกษาศักยภาพของวิธีการที่เน้นธรรมชาติในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรับตัวกับภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

From left to right: Dr Felix Leung The Nature Conservancy, Mr Tobi Lau Worldwide Fund for Nature Hong Kong, Dr Ting Fong May Chui University of Hong Kong, Ms Marine Thomas The Nature Conservancy, Mr Robert Gibson Civic Exchange, Dr Billy Hau School of Biological Science, University of Hong Kong, Mr Chiu-ying Lam Hong Kong Countryside Foundation HK2050isNow, Mr Lawrence Iu Civic Exchange
From left to right: Dr Felix Leung The Nature Conservancy, Mr Tobi Lau Worldwide Fund for Nature Hong Kong, Dr Ting Fong May Chui University of Hong Kong, Ms Marine Thomas The Nature Conservancy, Mr Robert Gibson Civic Exchange, Dr Billy Hau School of Biological Science, University of Hong Kong, Mr Chiu-ying Lam Hong Kong Countryside Foundation HK2050isNow, Mr Lawrence Iu Civic Exchange

วิธีการที่เน้นธรรมชาติหมายถึงการอนุรักษ์ การจัดการ และการฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็สามารถสร้างประโยชน์ต่อทั้งมนุษย์และธรรมชาติ วิธีการเหล่านี้มีศักยภาพที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 เพื่อให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้วิธีการเหล่านี้ยังสามารถสร้างประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้อีกด้วย

ในการประชุม นางสาวหลิว โจว ผู้อํานวยการฝ่ายพันธมิตรยุทธศาสตร์ (เอเชียแปซิฟิก) และผู้นําโครงการฮ่องกงของ The Nature Conservancy ได้กล่าวถึงความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีนโยบายวิธีการที่เน้นธรรมชาติอย่างครบวงจรและบูรณาการใน ฮ่องกง เธอกล่าวว่า “วิธีการที่เน้นธรรมชาติไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เราตระหนักว่าวิทยาศาสตร์กําลังพัฒนา และเราต้องดําเนินการอย่างกล้าหาญเพื่อบูรณาการนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้น”

ดร. บิลลี่ เฮา จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง ได้กล่าวถึงผลกระทบจากการปลูกป่าในเขตพัฒนาทางเหนือของฮ่องกงว่า “การปลูกป่าในเขตพัฒนาทางเหนือสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนได้เพิ่มเติม 340,000 ตัน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยควบคุมไฟป่า ลดปัญหาน้ําท่วม และช่วยให้เมืองเย็นลง”

นายละม จิ๋วอิง ตัวแทนมูลนิธิชุมชนชนบทฮ่องกง อดีตผู้อํานวยการหอดูดาวฮ่องกง และเป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ที่ชุ่มน้ํา ได้กล่าวถึงความสําคัญของธรรมชาติ เขากล่าวว่า “ธรรมชาติคือคําตอบสําหรับปัญหาทุกปัญหา ถ้าปราศจากธรรมชาติ สังคมอารยธรรมก็คงไม่สามารถดํารงอยู่ได้”

นายโทบี เลา

ตัวแทน WWF-ฮ่องกง ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์