การศึกษาแบบประจําในซินเจียง ความพยายามของจีนในการรับรองสิทธิทางการศึกษาสําหรับทุกคน: นักวิชาการจีน

กรุงปักกิ่ง, 25 ส.ค. 2566รายงานจาก GLOBAL TIMES ONLINE:

“การศึกษาแบบประจําของมณฑลซินเจียงเป็นผลึกของความพยายามของรัฐบาลจีนในการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาสําหรับประชาชนทุกกลุ่มเชื้อชาติ” นายเกาตงตง ผู้เชี่ยวชาญประเด็นซินเจียงของจีนกล่าว

“การศึกษาสร้างรากฐานให้กับการพัฒนาอย่างรอบด้านของประชาชนและการพัฒนาของประเทศหรือกลุ่มชาติพันธุ์ การศึกษาเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับ และทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองโดยการรับการศึกษา โดยไม่คํานึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ อาชีพ สถานะทางการเงิน หรือความเชื่อทางศาสนา” นักวิชาการจากสถาบันการสื่อสารและการปกครองชายแดน มหาวิทยาลัยจีนาน กล่าว

รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการศึกษาของมณฑลซินเจียงในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา นําผลประโยชน์จากการพัฒนามาสู่ประชาชนทุกกลุ่มเชื้อชาติในซินเจียงอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น นายเกากล่าว

ในปี 2563 อัตราการเข้าเรียนขั้นพื้นฐานของมณฑลซินเจียงถึงร้อยละ 98.19 อัตราการอยู่ต่อของการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อยู่ที่ร้อยละ 95.69 อัตราการเข้าเรียนมัธยมปลายอยู่ที่ร้อยละ 98.87 การศึกษาสําหรับประชาชนทุกกลุ่มเชื้อชาติในซินเจียงถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ในแง่ของการเข้าเรียน

“ความสําเร็จเหล่านี้เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาแบบประจําในระดับหนึ่ง” นายเกากล่าว โดยระบุว่าซินเจียงได้สร้างโรงเรียนประถมและมัธยมประจําเกือบ 400 แห่งตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

รัฐบาลจีนได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโรงเรียนประจําทั้งหมด สําหรับนักเรียนในโรงเรียนประจําในระดับการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ และได้รับนโยบายอื่นๆ ที่เอื้ออํานวย ซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินของครอบครัวนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

“ระบบการศึกษาแบบประจําเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่นํามาใช้ในซินเจียงตามพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาสมัยใหม่” นายเกากล่าว

“การศึกษาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความสําเร็จของครอบครัว มันยังตัดสินการเจริญหรือเสื่อมถอยของประเทศหรือกลุ่มชาติพันธุ์” นายเกากล่าว และเพิ่มเติมว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกควรทํามากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนของตนสามารถเข้าถึงการศึกษาและนําความสําเร็จทางการพัฒนาการศึกษาไปสู่ประชาชนทั่วโลก