การศึกษาไม่สามารถรอ Education Cannot Wait ประกาศการลงทุนใหม่ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่เครือข่ายระหว่างองค์กรเพื่อการศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โครงการใหม่ของ ECW มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน 

นิวยอร์ก 9 พฤศจิกายน 2566 — ปัจจุบันทั่วโลกมี224 ล้านเด็กหญิงและเด็กชายที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งติดอาวุธ ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการย้ายถิ่นฐานต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเร่งด่วน

Founded in 2000 on the fundamental right to education, the Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE) is the preeminent member-driven network of EiE stakeholders and professionals.

Founded in 2000 on the fundamental right to education, the Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE) is the preeminent member-driven network of EiE stakeholders and professionals.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของ ECW ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์มากกว่า 40 ประเทศ ECW ได้ประกาศวันนี้โครงการมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้การสนับสนุนกับเครือข่ายการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (INEE)

“ECW และ INEE มีความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนในสถานการณ์วิกฤตควรมีโอกาสเติบโตและพัฒนาตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่รอดตาย INEE ได้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสิทธิในการศึกษาที่มีคุณภาพในภาวะวิกฤตและสถานการณ์ยาวนานผ่านการสนับสนุน การกําหนดมาตรฐาน การแบ่งปันความรู้ และการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน” กล่าวโดย ยาสมิน ชีริฟ ผู้อํานวยการบริหารของ ECW กองทุนโลกด้านการศึกษาในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตยาวนานขององค์การสหประชาชาติ

งานนี้จะใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของชุมชน INEE ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 20,000 คนใน 190 ประเทศ รวมถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบ INEE เป็นเครือข่ายเปิดทั่วโลกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษาในภาวะฉุกเฉินที่ร่วมมือกันภายใต้กรอบการพัฒนาและมนุษยธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการศึกษาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นธรรม

การลงทุนนี้จะช่วยเสริมสร้างและขยายแพลตฟอร์มเทคนิค ระบบโปรแกรม และบริการของ INEE เพื่อสนับสนุนภาคส่วนได้อย่างดียิ่งขึ้น

ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้นความร่วมมือและการลงทุนของชุมชนนานาชาติจึงต้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน การลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของ ECW เพื่อระดมทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพื่อให้บริการการศึกษาแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต 20 ล้านคน