ข่าวสายไหม: เศรษฐกิจสีเขียวขับเคลื่อนความก้าวหน้าคุณภาพในเขตอันจี มณฑลซานตง จีนตะวันออก

ปักกิ่ง, ส.ค. 15, 2023 — เมืองอันจี มณฑลเจียงซู ภาคตะวันออกของจีน ได้สํารวจวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่เขียว ต่ําคาร์บอน คุณภาพสูง

ภาพที่ให้แสดงวิวกลางคืนในเมืองอันจี
ภาพที่ให้แสดงวิวกลางคืนในเมืองอันจี

ใน 5 ปีที่ผ่านมา เมืองอันจีปฏิเสธโครงการที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจํานวน 150 โครงการ ซึ่งนําไปสู่การสูญเสียผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

เมืองนี้ยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกนําไปสู่การเกษตรและการท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ผ่านมา เมืองอันจีพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปไม้ไผ่อย่างครบวงจร ทรัพยากรไม้ไผ่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เช่น เครื่องเคียงไม้ไผ่ ถุงมือไม้ไผ่ และกระบอกน้ําไม้ไผ่ส่งออกไปยังต่างประเทศ

การปลูกชาแบบดิจิทัลได้รับการควบคุมกระบวนการผลิตชาขาวแบบไดนามิก กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กลับมาทํางานในบ้านเกิดได้นําเครื่องจักร เทคโนโลยี และการจัดการดิจิทัลมาสู่เมืองอันจี

ปัจจุบัน เมืองอันจีเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของมันประสบความสําเร็จนําไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ภายใต้หลักการ “น้ําสะอาด ป่าเขียว เป็นทรัพย์สินที่มีค่า” บริษัทในเมืองอันจีก็ยึดหลักเศรษฐกิจสีเขียวเป็นหลักสําคัญ บริษัท NaaS ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชาร์จรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ของจีน ได้รับประโยชน์ทั้งด้านนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจนับตั้งแต่เข้ามาตั้งฐานในเมืองอันจี บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,847,700 ตันในปี 2022 เพิ่มขึ้น 106.22% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากการให้บริการชาร์จไฟฟ้าในไตรมาสแรกของปี 2023 เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นเงิน 990 ล้านหยวน

เมืองอันจีซึ่งเป็นบ้านเกิดของไม้ไผ่ในจีน มีพื้นที่ป่าไม้ไผ่อย่างกว้างขวาง ไม้ไผ่ถือเป็นตัวกลืนกักกักคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีการทางธรรมชาติที่สําคัญในการลดอุณหภูมิโลก 1 ไร่ของป่าไม้ไผ่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 24.5 ตันต่อปี และการขายก๊าซคาร์บอนเหล่านี้ทําให้อากาศในป่าไม้ไผ่กลายเป็นเงินจริง

จากข้อมูลเหล่านี้ เมืองอันจีจึงได้จัดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายในปลายปี 2021 เพื่อให้บริษัทและเกษตรกรสามารถแลกเปลี่ยนรางวัลจากการปลูกไม้ไผ่ ประชาชนในเมืองอันจีจึงสามารถได้รับประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

จนถึงปัจจุบัน มีรวม 119 สหกรณ์ไม้ไผ่จัดตั้งขึ้น มีการซื้อขายก๊าซคาร์บอนสะสม 25,000 ตัน มูลค่าการซื้อขาย 1,720,000 หยวน โดยคาดว่าจะเพิ่มรา