ดิจิทัล เรียลตี้ ได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในงานมอบรางวัลสิ่งแวดล้อมประจําประเทศสิงคโปร์ครั้งที่ 24

สิงคโปร์, Aug.18, 2023 — Digital Realty (NYSE: DLR), ผู้ให้บริการข้อมูลศูนย์ข้อมูล การเช่าพื้นที่ และการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศวันนี้ว่า โครงการอนุรักษ์น้ําของบริษัทในการใช้ระบบตู้เย็นที่ศูนย์ข้อมูล SIN10 ได้รับรางวัล “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม: การแก้ปัญหาน้ํา” ในงานมอบรางวัลสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 24 ของสภาสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์

โซลูชันนี้ใช้เทคโนโลยี DeCaIon (DCI) เพื่อกําจัดการใช้สารเคมีในการบําบัดน้ําเสียจากการระบายน้ําจากระบบตู้เย็น – น้ําที่ระบายออกจากอุปกรณ์เย็นเพื่อกําจัดสารตกค้าง – ทําให้ Digital Realty สามารถใช้น้ําเดียวกันได้ถึง 3 เท่า ทําให้ประหยัดน้ําได้ 1.24 ล้านลิตรต่อเดือน

ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรที่สําคัญของโครงการนี้ ทําให้ Digital Realty กําลังพิจารณาขยายผลโครงการนี้ไปยังศูนย์ข้อมูลอื่นๆ ทั่วโลกเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในระดับเดียวกัน