ธนาคารลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียและ Bloomberg Philanthropies ร่วมมือกันเพื่อผลักดันการลงทุนพลังงานสะอาดในเอเชีย

กรุงเทพฯ, 30 ส.ค. 2566 — ธนาคารลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB) และ Bloomberg Philanthropies จะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มการขยายตัวและขนาดของการปรับใช้พลังงานสะอาดและการระดมทุนในภูมิภาคเอเชีย  

“ทศวรรษนี้เป็นทศวรรษสําคัญสําหรับการดําเนินการเพื่อสภาพภูมิอากาศ เราต้องขยายการใช้พลังงานสะอาดในระดับโลกอย่างมหาศาล และประเทศกําลังพัฒนาไม่ควรถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในการแข่งขันนี้” กล่าวโดย จิน ลีชุน ประธาน AIIB และประธานคณะกรรมการบริหาร “โดยการทํางานร่วมกับ Bloomberg Philanthropies AIIB สามารถปลดล็อกและระดมทุนเพิ่มเติมผ่านการดําเนินการที่สร้างสรรค์และเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยส่งมอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2573”

“ธนาคารพัฒนาพหุภาคีมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลดล็อกเงินทุนสําหรับการลงทุนด้านพลังงานสะอาดในประเทศกําลังพัฒนา” กล่าวโดย ไมเคิล อาร์. บลูมเบิร์ก ทูตพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความมุ่งมั่นและแนวทางเพื่อสภาพภูมิอากาศ และผู้ก่อตั้ง Bloomberg LP และ Bloomberg Philanthropies “ความร่วมมือใหม่นี้จะอํานวยความสะดวกในการปรับใช้โครงการพลังงานหมุนเวียนได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสุขภาพสาธารณะและก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ เรารอคอยที่จะร่วมงานกับ AIIB และพันธมิตรทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดทั่วภูมิภาคเอเชีย”

ในฐานะผู้มีส่วนสําคัญต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับโลก การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชียมีความสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของความตกลงปารีส ความต้องการพลังงานในภูมิภาคคาดว่าจะเติบโต สาม เปอร์เซ็นต์ต่อปี จนถึงปี 2573 การตอบสนองความต้องการนี้ด้วยพลังงานสะอาดจะมีความสําคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศระดับนานาชาติ ความร่วมมือมีความสําคัญในการลดอุปสรรค กรอกช่องว่างทรัพยากร และตอบสนองความต้องการทางการเงินด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียน

ในช่วงเตรียมการสําหรับ COP28 และ Global Stocktake ความร่วมมือระหว่าง AIIB และ Bloomberg Philanthropies มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการเงินและเทคนิคของตนเพื่อระดมทุนในการส่งเสริมการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทั่วโลก AIIB และ Bloomberg Philanthropies จะร่วมมือกันสนับสนุน:

  1. การเตรียมการและการดําเนินการโครงการ: AIIB และ Bloomberg Philanthropies จะสํารวจการจัดสรรทรัพยากรเพื่อร่วมจ่ายเงินสําหรับการเตรียมการ พัฒนา และดําเนินการโครงการพลังงานหมุนเวียนในเอเชีย โดยการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย พัฒนาโครงการที่น่าลงทุน ร่วมมือกับภาคเอกชน และร่วมมือผ่านหุ้นส่วนร่วม เช่น Energy Transition Accelerator Financing (ETAF) Platform
  2. กลไกการเงินที่สร้างสรรค์: AIIB และ Bloomberg Philanthropies จะร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างการเงินผสมผสานที่ใช้ประโยชน์จากงบดุลของ MDB และทรัพยากรการกุ