ประธาน COP28 เร่งรัดความพยายามด้านการปรับตัวในการประชุม Korea Global Adaptation Week

  • ท่านทูต Majid Al Suwaidi ผู้อํานวยการทั่วไปและผู้แทนพิเศษของ COP28 เน้นถึงความเร่งด่วนในการส่งมอบกรอบการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับเป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัว
  • ท่านย้ําการเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วยึดมั่นในคํามั่นสัญญาที่จะเพิ่มการเงินทุนด้านการปรับตัวเป็นสองเท่าภายในปี 2568
  • การทบทวนสถานะระดับโลกที่ COP28 จะช่วยให้สามารถประเมินความสําเร็จและความท้าทายในการปรับตัวได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
  • วาระปฏิบัติการของ COP28 มุ่งมั่นที่จะให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการเลือกนโยบาย และเน้นการส่งมอบผลลัพธ์ด้านธรรมชาติ อาหารและเกษตรกรรม สุขภาพ น้ํา และการบรรเทาและกู้คืน

อินช็อน ประเทศเกาหลีใต้ 30 สิงหาคม 2566 — ประธานการประชุม COP28 ได้เรียกร้องให้มีการดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเสริมสร้างการดําเนินงานด้านการปรับตัวระดับโลกทุกระดับเพื่อลดความเปราะบางและเสริมสร้างความยืดหยุ่นสําหรับชุมชน ระบบนิเวศ และภาคเศรษฐกิจที่เปราะบาง ที่สัปดาห์การปรับตัวระดับโลกของเกาหลี 2566

ในช่วงเปิดการหารือด้านการปรับตัวระดับโลก ท่านทูต Majid Al Suwaidi ผู้อํานวยการทั่วไปและผู้แทนพิเศษของ COP28 ย้ําถึงความมุ่งมั่นของประธานการประชุมในการให้ความสําคัญสูงสุดต่อการปรับตัวและความยืดหยุ่น

“ประธานการประชุม COP28 ได้วางการปรับตัวและความยืดหยุ่นไว้อย่างเหมาะสมในวาระปฏิบัติการของประธานาธิบดีของเรา” ท่านทูต Al Suwaidi กล่าว “ภายใต้การมุ่งเน้นให้ผู้คนและชุมชนกลับมาเป็นศูนย์กลางของการดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ เรากําลังทํางานเพื่อส่งมอบเป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัว และเพื่อยกระดับประเด็นต่างๆ ทั้งอาหาร สุขภาพ น้ํา ธรรมชาติ และการบรรเทาและกู้คืน”

ท่านเพิ่มเติมว่าการทบทวนสถานะระดับโลกที่กําลังจะมาถึงที่ COP28 จะช่วยให้สามารถประเมินความสําเร็จและช่องว่างได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญอย่างยิ่งในการยกระดับความมุ่งมั่นและการดําเนินการด้านการปรับตัว

ผู้อํานวยการทั่วไปของ COP28 กล่าวว่ามีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะ “รับรองกรอบการดําเนินงานสําหรับเป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัว (GGA) โดยต้องมีวาระการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง มีความแตกต่าง และสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างความยืดหยุ่น”

กรอบการดําเนินงาน GGA “ต้องช่วยลดความเปราะบาง สร้างขีดความสามารถในการปรับตัว และเสริมสร้างความยืดหยุ่นสําหรับประชากร ระบบนิเวศ และภาคเศรษฐกิจที่เปราะบางที่สุด และต้องครอบคลุมในมุมมอง แต่ยืดหยุ่นในรายละเอียดเพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายของความท้าทายและขีดความสามารถที่มีอยู่โดยธรรมชาติในชุมชนระดับโลกของเรา” ท่านทูต Al Suwaidi กล่าว

ท่านทูต Al Suwaidi เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วยึดมั่นในคํามั่นสัญญาที่จะเพิ่มการเงินทุนด้านการปรับตัวเป็นสองเท่าภายในปี 2568 ซึ่งเป็นคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้ที่ COP26 ธนาคารพัฒนาพหุภาคี (MDBs) และสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา (DFIs) ยังได้รับการกระตุ้นให้เพิ่มการเงินทุนด้านการปรับตั