ผู้อํานวยการทั่วไป COP28 พบนายกรัฐมนตรีฟิจิ ย้ําถึงความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีต่อความต้องการและความสําคัญด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

– ผู้อํานวยการทั่วไป COP28 Majid Al Suwaidi เดินทางไปเยือน ฟิจิ เพื่อเข้าร่วมการหารือระดับสูงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของประเทศเกาะเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับเวทีหมู่เกาะแปซิฟิก ผู้อํานวยการทั่วไปยอมรับถึงภัยคุกคามต่อการดํารงอยู่ของชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศเกาะเล็กๆ เหล่านี้กําลังเผชิญอยู่ และย้ําถึงความมุ่งมั่นของประธานาธิบดี COP28 ในการสนับสนุนประเทศที่เปราะบางที่สุด

– Al Suwaidi ย้ําถึงความมุ่งมั่นของประธานาธิบดี COP28 ในการบรรลุเป้าหมายโลกด้านการปรับตัว และความพยายามในการปลดล็อกการเงินด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเกณฑ์ชี้วัดสําคัญต่อความสําเร็จที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเกาะเล็กๆ

– Al Suwaidi ชื่นชมการเรียกร้องของประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกในประเด็นความสูญเสียและความเสียหาย และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยังคงเรียกร้องเพื่อให้มีการดําเนินการกองทุนและการจัดสรรเงินทุน ณ COP28

– Al Suwaidi ยังเรียกร้องให้ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกใช้ภาวะผู้นําด้านจริยธรรมของตนในการช่วยกําหนดการตอบสนองของโลกต่อการทบทวนสถานการณ์โลก ณ COP28