ฟอซุน อินเตอร์เนชั่นแนล คว้ารางวัลบุกเบิกด้านการเปิดเผยข้อมูล ESG จากการประกาศรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของฮ่องกง ประจําปี 2566 โดย HKQAA

ฮ่องกง, 28 ส.ค. 2566 — หน่วยงานรับรองคุณภาพฮ่องกง (Hong Kong Quality Assurance Agency หรือ “HKQAA”) จัดงานประกาศรางวัลการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของฮ่องกง ประจําปี 2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม Fosun International ได้รับรางวัลบุกเบิกด้านการเปิดเผยข้อมูล ESG จาก HKQAA เพื่อยกย่องผลงานของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการยอมรับจากตลาด

HKQAA ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ในฐานะองค์กรไม่แสวงหากําไรโดยรัฐบาลฮ่องกง เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในการพัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัย และระบบการจัดการด้านสังคมอื่นๆ โดยการให้บริการประเมินความสอดคล้องต่างๆ แก่ตลาดอย่างครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮ่องกงให้เป็นศูนย์กลางสีเขียวและยั่งยืน HKQAA ได้จัดตั้งรางวัลการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของฮ่องกง ประจําปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโดยรวม รวมทั้งยกย่องบริษัทเหล่านั้นที่มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเข้มข้น

Fosun ยึดมั่นในค่านิยม “การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม ผลงาน และการมีส่วนร่วมต่อสังคม” ตลอดเวลา ในฐานะสมาชิกของ United Nations Global Compact Fosun ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อหลักสิบประการของ UN Global Compact ในประเด็นสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต โดยบูรณาการหลักการเหล่านี้เข้ากับกลยุทธ์ ESG ของ Fosun และผลักดันให้บริษัทสมาชิกนํากลยุทธ์ ESG ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

ในปี 2564 Fosun ได้ให้คํามั่นต่อสังคมว่า “จะมุ่งมั่นให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงสุดภายในปี 2571 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593” Fosun จัดทํากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้สูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนของ Fosun กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความเป็นกลางทางคาร์บอนและคณะทํางานความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อส่งเสริมการนําไปปฏิบัติและบังคับใช้การจัดการเป็นกลางทางคาร์บอนทั่วทั้งกลุ่มบริษัท ในเดือนเมษายน 2566 Fosun ออกรายงานคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ฉบับแรก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการดําเนินการเพื่อสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนระหว่างประเทศ และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน

ในฐานะกิจการระดับโลกที่มีรากฐานในประเทศจีน Fosun ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในขณะที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง และผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ Fosun จัดตั้งมูลนิธิ Fosun ในปี 2555 และดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในด้านความช่วยเหลือฉุกเฉินระดับโลก การฟื้นฟูชนบท สุขภาพ การศ