ภาพรวมของมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมฉงชิ่ง

ฉงชิ่ง, จีน, 18 ก.ย. 2566มหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมฉงชิ่ง (CQUPT) ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมหลักที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสอนและการวิจัยร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลเมืองฉงชิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการสร้างวิชาการชั้นเลิศในฉงชิ่ง

มหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมฉงชิ่ง
มหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมฉงชิ่ง

CQUPT ตั้งอยู่ในฉงชิ่ง ศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและตอนบนของแม่น้ําแยงซี มีพื้นที่ 253 เฮกตาร์ สภาพแวดล้อมสวยงามและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน มหาวิทยาลัยมีคณะวิชา 17 คณะ สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 61 สาขา ครอบคลุมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ วรรณคดี ศิลปะ นิติศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 27,000 คน ในจํานวนนี้เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5,800 คน

การพัฒนาสาขาวิชา

CQUPT ยึดมั่นในกลยุทธ์ “สองอันดับแรก” ของชาติเป็นหลัก มุ่งไปสู่ขอบฟ้าด้านหน้าของการพัฒนาสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาชั้นนํา 3 สาขาในฉงชิ่ง สาขาวิชาหลัก 16 สาขาในฉงชิ่ง สถานีวิจัยหลังปริญญาเอก 2 แห่ง สถานีวิจัยหลังปริญญาเอก 10 แห่ง สาขาวิชาที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 2 สาขา สาขาวิชาที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 18 สาขา นอกจากนี้ ยังมีสาขาวิชา 2 สาขาที่อยู่ในอันดับต้นๆ 1% ของ ESI

การผลิตบุคลากร

CQUPT มุ่งมั่นที่จะสร้างคน และได้ผลิตบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสารและชุมชนท้องถิ่นมากกว่า 150,000 คนในระยะ 72 ปีที่ผ่านมา และเป็นที่รู้จักในฐานะ “แหล่งกําเนิดบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสารของจีน” มหาวิทยาลัยมีนักวิชาการมากกว่า 30 คนและผู้เชี่ยวชาญดังมากกว่า 150 คนจากสถาบันวิทยาศาสตร์จีน สถาบันวิศวกรรมศาสตร์จีน สหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ อินเดีย และประเทศอื่นๆ เป็นอาจารย์พิเศษหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณ

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

CQUPT ยึดมั่นในนวัตกรรมอิสระ และเป็นองค์กรนําระดับชาติด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสารสนเทศและเป็นฐานโครงการสาธิตการผลิตอุตสาหกรรมระดับสูงแห่งชาติ และเป็นที่รู้จักในฐานะ “แหล่งกําเนิดการสื่อสารดิจิทัลของจีน” มหาวิทยาลัยพัฒนาชุดโคเดอร์พัลส์ 24 ช่อง 30/32 ช่อง และมัลติเพล็กเซอร์ 120 ช่องชุดแรกตามมาตรฐาน ITU และมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่สามและออกแบบชิปเบสแบนด์ TD-SCDMA ชิ้นแรกของโลก เป็นต้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนโครงการแห่งชาติมากกว่า 510 โครงการ และสิทธิบัตรการป