“มันฝรั่งเล็กสามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่”: Guji, แบรนด์น้ําชาผลไม้และน้ําชาฟองแตกชั้นนําของไต้หวัน ขยายตัวไปสู่ตลาดนานาชาติและหาพันธมิตรในประเทศเอเชีย

ไทเป, วันที่ 9 พ.ย. 2023 — Guji, แบรนด์ชั้นนําของไทวานที่มีชาเมล็ดและชาฟองเป็นสินค้าเอกลักษณ์ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องเครื่องดื่มที่มีรสชาติเฉพาะตัวและคุณภาพวัตถุดิบที่ดี เริ่มต้นการเดินทางสู่ตลาดต่างประเทศ จุดหมายแรกคือ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เพื่อนําเสนอประสบการณ์ดื่มชาฟองที่น่าตื่นเต้นสูงสุดแก่ผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้ Guji กําลังมองหาพันธมิตรในการจัดจําหน่ายในหลายประเทศในเอเชีย Guji มุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์แบรนด์ของตนที่ว่า “มันหวานน้อยอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่” โดยให้ความสําคัญกับเกษตรกรรายย่อยในไทวาน คุณภาพวัตถุดิบ และความยั่งยืน

Guji เริ่มต้นเป็นร้านชาฟองเล็กๆ ในปี 2560 โดยผู้ก่อตั้งมีความมุ่งมั่นในนวัตกรรมและความสุขของลูกค้า มุ่งมั่นผลิตเครื่องดื่มที่น่าตื่นเต้นที่สุดขณะเดียวกันสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในไทวาน พวกเขาเชื่อมั่นว่าคุณภาพเครื่องดื่มขึ้นอยู่กับคุณภาพวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีความร่วมมือใกล้ชิดกับเกษตรกรในไทวานเพื่อรับประกันความสดใหม่และคุณภาพของวัตถุดิบ

ความร่วมมือกับเกษตรกรรายย่อยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับ Guji ในไทวาน Guji ให้ความสําคัญกับคุณภาพวัตถุดิบขณะเดียวกันเคารพความทุ่มเทและประสบการณ์ของเกษตรกรรายย่อย ความสัมพันธ์นี้ไม่เพียงแต่ยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยและความเจริญของชุมชนชนบทในไทวาน ลดประชากรออกจากชนบท

เพื่อสร้างผลกระทบในระดับนานาชาติ Guji มุ่งมั่นสร้างแบบจําลองธุรกิจที่แข็งแกร่งสําหรับพันธมิตรต่างประเทศ บริษัทให้ความสําคัญกับการจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรับประกันความเป็นไปได้และควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบนําเข้า Guji มุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง เพื่อรักษาความเหมือนกันของผลิตภัณฑ์และความยั่งยืนระยะยาว

เมื่อ Guji เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ บริษัทจะยังคงยึดมั่นหลักการสําคัญของ “มันหวานน้อยอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่” โดยนําผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่นมาประกอบเครื่องดื่ม เพื่อตอบสนองรสชาติของท้องถิ่น สนับสนุนการเพาะปลูกอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมี วิธีนี้มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรต่างประเทศ พันธมิตร และผู้บริโภค

การเข้าสู่ตลาด ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกาของ Guji เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ และคือการเปิดตัวสู่การขยายตัวระดับนานาชาติในอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทวานในด้านความเลิศทางชาฟอง และความมุ่งมั่นของแบรนด์ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน