ยาลดน้ําหนักที่มีฤทธิ์รุนแรงที่สุดที่ FDA เคยอนุมัติ Zepbound

ยาลดน้ําหนักได้รับความสนใจจากสื่อมากในปีที่ผ่านมา และตอนนี้มียาใหม่ที่อาจเป็นยาลดน้ําหนักที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) อนุมัติ tirzepatide (ซึ่งจะจําหน่ายภายใต้ชื่อการค้า Zepbound) เพื่อรักษาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน บริษัท Eli Lilly and Co. ผลิตยานี้ และยานี้ก็ได้รับ อนุมัติ ในขนาดต่างๆ สําหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชื่อ Mounjaro และประสิทธิภาพในการลดน้ําหนักของผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ยานี้มีประสิทธิภาพต่อโรคเบาหวาน

ประมาณ 70% ของประชากรอเมริกันมีน้ําหนักเกิน คือ มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 27-30 หรือเป็นโรคอ้วน คือ มี BMI สูงกว่า 30 – ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคเบาหวาน ข้ออักเสบ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในอดีตยังไม่มียารักษาโรคอ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ตั้งแต่การอนุมัติใช้ semaglutide ในปี 2021 โดยบริษัท Novo Nordisk ในชื่อ Wegovy ทําให้ผู้ป่วยหลายคนสามารถลดน้ําหนักได้อย่างมีนัยสําคัญ จนทําให้แพทย์มองว่า ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังคล้ายกับความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และคอเลสเตอรอลสูง ซึ่งรักษาด้วยยา

บริษัท Lilly เสนอผลการศึกษาให้ FDA พบว่า tirzepatide ช่วยให้ผู้ที่มีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน แต่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน สามารถลดน้ําหนักได้ประมาณ 18% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ในการศึกษาก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถลดน้ําหนักได้เฉลี่ยประมาณ 12% ส่วนในการศึกษา semaglutide ผู้ป่วยสามารถลดน้ําหนักได้เฉลี่ย 15%

ถึงแม้จะไม่ใช่จํานวนมากนัก แต่ก็ยังสูงกว่าการลดน้ําหนักโดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาหารและการออกกําลังกายเพียงอย่างเดียว ซึ่งทั่วไปจะลดน้ําหนักได้เพียงไม่ถึง 10% ดังนั้นนักวิชาการด้านอ้วนจึงกล่าวว่า ยานี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนในการจัดการน้ําหนัก

ผู้ป่วยฉีด Zepbound 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเพิ่มขนาดยาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนถึงขนาดสูงสุด 15 มก. ภายใน 20 สัปดาห์ FDA ระบุว่า ยานี้อาจมีผลข้างเคียงเช่น คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง และกรดกลับขึ้นมา ในการศึกษากับสัตว์ ยานี้มีความเชื่อมโยงกับมะเร็งต่อมไทรอยด์ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าความเสี่ยงนี้จะเกิดขึ้นกับมนุษย์หรือไม่ ดังนั้น FDA จึงเตือนว่า ผู้ที่มีประวัติมะเร็งต่อมไทรอยด์ควรไม่รับประทานยานี้

Tirzepatide เป็นยาประเภทที่มีฤทธิ์คล้าย incretin ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ตับปล่อยออกมาเมื่อรับประทานอาหาร โดย incretin จะส่งสัญญาณให้เซลล์ในตับปล่อยอินซูลินออกมา เพื่อย่อยกลูโคสในอาหารและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด แต่ถ้า incretin ไม่พอ ระดับน้ําตาลในเลือดจะสูงขึ้น นําไปสู่ภาวะน้ําหนักเกิน โรคเบาหวาน และป