ระดับความสําเร็จของ Taylor’s ยังคงเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย อันดับ 41 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียล่าสุด

มหาวิทยาลัยเทย์เลอร์สยังคงปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง ด้วยการรักษาตําแหน่งอันดับที่ 41 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียล่าสุดของ QS ในปี 2024 ซึ่งยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่ความเลิศ ยังคงรักษาฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรักษาตําแหน่งอยู่ในอันดับที่ 50 ของมหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชีย

Taylor's Continues to Ascend Among Asia’s Best, ranks 41 in the latest Asia University Rankings
Taylor’s Continues to Ascend Among Asia’s Best, ranks 41 in the latest Asia University Rankings

ความก้าวหน้านี้เกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างมากใน 5 ดัชนีสําคัญ ได้แก่ จํานวนการวิจัยระหว่างประเทศ การอ้างอิงต่อบทความ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อาจารย์ต่างชาติ และเรตติ้งความเชื่อถือทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ไมเคิล ดริสคอลล์ รองอธิการบดีและประธานมหาวิทยาลัยเทย์เลอร์ส กล่าวว่า “ความสําเร็จนี้ยืนยันคุณภาพของหลักสูตรการศึกษา วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นของอาจารย์และนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จ”

การประสบความสําเร็จครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งมอบการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย “ในอนาคต เรายังคงมุ่งมั่นขยายขอบเขตการศึกษา และความมุ่งมั่นในการเสนอประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นและทันสมัย เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาให้ประสบความสําเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

มหาวิทยาลัยเทย์เลอร์สมีชื่อเสียงจากการนําเสนอประสบการณ์เรียนรู้ข้ามสาขาวิชา (MLE) ซึ่งผสมผสานวิชาต่างๆ เพื่อสร้างหลักสูตรนวัตกรรม โดยเป็นสถาบันบุกเบิกที่เสนอแนวคิด MLE ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทย์เลอร์ส ซึ่งกําหนดให้มีโครงการข้ามสาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สะท้อนความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาให้มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและมีจิตสํานึกในการสร้างสรรค์สังคม

แนวคิดนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตให้มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และมีจิตสํานึกในการสร้างสรรค์สังคม ซึ่งเหตุการณ์โลกล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยี การเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงประชากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าใจและแก้ไขปัญหาซับซ้อนเหล่านี้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทย์เลอร์ส โปรดเยี่ยมชมที่ ที่นี่.