รางวัลส่งเสริมพลังทางสังคมมอบให้แก่ Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2023

สิงคโปร์, 14 ก.ย. 2566 — Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2023 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัลแก่ผู้นําธุรกิจและองค์กรชั้นนําจํานวน 30 แห่ง สําหรับการเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ จัดโดย Enterprise Asia องค์กร NGO ชั้นนําของภูมิภาค AREA เป็นโครงการมอบรางวัลที่มีชื่อเสียงที่สุดในการยกย่องความพยายามขององค์กรในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเมตตา ความซื่อสัตย์ และการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม AREA ทําหน้าที่เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศเพื่อกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมและการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับองค์กรและโลกโดยรวม งานประกาศรางวัลยังจัดขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดด้าน CSR และความยั่งยืนระดับนานาชาติ (ICS) 2023 ซึ่งมีหัวข้อว่า “ความยั่งยืนในฐานะตัวช่วยลดความเหลื่อมล้ํา”

Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex) บริษัทย่อยของ Apex International Co., Ltd (TWSE:4927) เป็นหนึ่งในผู้รับรางวัล Social Empowerment Award Apex เป็นผู้ผลิตวงจรพิมพ์ (PCB) มืออาชีพ มุ่งเน้นการผลิต rigid PCB ชั้นเดียวถึง 12 ชั้นตั้งแต่ปี 2001 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ผลิต rigid PCB รายใหญ่ที่มีรายได้สูงในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกจําหน่ายไปยังลูกค้าญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

Apex เลือกที่จะดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านอุตรดิตถ์ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยช่วยหมู่บ้านท้องถิ่นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และปรับปรุงระบบน้ําประปา ซึ่งโครงการนี้นําแนวคิดพลังงานสะอาดและความยั่งยืนไปสู่ชนบทและหยั่งรากลงในชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับสังคม

Apex ทํางานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นในการเผยแพร่นโยบายลดการเผาฟางข้าวและแนะนําระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับนักเรียนอาชีวะ

บริษัทดําเนินการตามแนวคิด “รุ่นลูกหลานกลับบ้าน” โดยใช้บ้านของพนักงาน Apex ระยะยาวที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาโครงการ ซึ่งพนักงานเหล่านี้ร้อยละ 90 มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดชนบท

สําหรับโครงการนี้ ทีม Apex พัฒนาแผนการจ่ายไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์สูบน้ําอย่างครบถ้วน บริษัทสร้างโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ 5 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ายไฟฟ้าบางส่วนสําหรับระบบน้ําประปา นอกจากนี้ ถังเก็บน้ําถูกขยาย ท่อน้ําถูกติดตั้งใหม่ และตะแกรงกรองถูกทําความสะอาด การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยขยายอายุการใช้งานของระบบน้ําประปาเดิมและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าสําหรับชาวบ้าน

หลังจากระบบเปิดตัว สถิติการสํารวจแสดงให้เห็นว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดการใช้พลังงานที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณร้อยละ 30 ต่อเดือน ตามแผนที่เสนอ

อิทธิพลของโครงการนําไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงของครัวเรือนรวม 121 ครัวเรือนว่าจะใช้พลังงานทดแทนและสัญญาว่าจะหลีกเลี่ยงการเผาฟางข้าวและขยะการเกษตรเพื่อลดการปล่อยก๊าซ CO2 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,880,000 ตารางเมตร รัฐบาลท้องถิ่นยังจัดหาเครื่องอัดฟางให้ชาวบ้านเพื่อช่วยจัดการฟางข้าวเพื่อลดผลกระ