วิมิได้พัฒนาระบบรับรู้ดิจิทัลมนุษย์เสมือน

กรุงเทพฯ, วันที่ 14 สิงหาคม 2566 — WiMi Hologram Cloud Inc. (NASDAQ: WIMI) (“WiMi” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมด้วยโฮโลแกรม (AR) ระดับโลก ได้พัฒนาระบบการรับรู้มนุษย์ดิจิทัลขึ้น ซึ่งสามารถรับรู้และเข้าใจมนุษย์ดิจิทัลได้โดยการรวบรวมเสียง ท่าทาง สีหน้า และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ และแปลงมันเป็นผลลัพธ์ในรูปแบบเสียง ข้อความ ภาพ และอื่นๆ การพัฒนาระบบการรับรู้นี้จะทําให้การติดต่อระหว่างผู้ใช้กับมนุษย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างธรรมชาติและลื่นไหลมากขึ้น และจะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมนุษย์ดิจิทัลในทิศทางใหม่

ระบบการรับรู้มนุษย์ดิจิทัลที่พัฒนาโดย WiMi ประกอบด้วยมอดูลหลายส่วนซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการรับรู้เสียง การรับรู้ท่าทาง และการรับรู้สีหน้า การรวมกันและประสานงานของเทคโนโลยีด้านนี้ทําให้ระบบสามารถรับรู้และเข้าใจพฤติกรรม ภาษา และอารมณ์ของผู้ใช้ได้ดีขึ้น นําไปสู่การติดต่อที่ธรรมชาติและลื่นไหลมากขึ้น และเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมนุษย์ดิจิทัล

ระบบการรับรู้มนุษย์ดิจิทัลของ WiMi เปิดประตูใหม่สําหรับการสื่อสารและการติดต่อระหว่างมนุษย์กับโลกเสมือน การพัฒนาทางเทคโนโลยีในด้านนี้จะนํามาซึ่งโลกมนุษย์ดิจิทัลที่สดใสและหลากหลายมากขึ้น

WiMi จะยังคงเสริมสร้างและพัฒนาระบบการรับรู้มนุษย์ดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนําผลิตภัณฑ์และบริการที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นออกสู่ตลาด และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมมนุษย์ดิจิทัลเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป