องค์การความร่วมมือดิจิทัลประกาศเปิดตัวรางวัลความเจริญรุ่งเรืองดิจิทัล

ริยาดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย วันที่ 14 สิงหาคม 2566 — องค์กรความร่วมมือดิจิทัล (DCO) ประกาศเปิดตัวรางวัลความเจริญทางดิจิทัลซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมาก เพื่อยกย่องและเชิดชูความก้าวหน้าทางดิจิทัลที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและเติบโตของประเทศ

โลโก้รางวัล

โลโก้รางวัล

รางวัลความเจริญทางดิจิทัลแบ่งออกเป็น 3 หัวเรื่องหลัก และแต่ละหัวเรื่องจะมีการมอบรางวัลในหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งแต่ละหมวดแทนความสําคัญของการพัฒนาดิจิทัล:

นวัตกรรมดิจิทัล:

  •  เพื่อยกย่องโครงการที่นําเทคโนโลยีก้าวหน้ามาใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าอย่างมีนัยสําคัญ

การเปลี่ยนผ่านดิจิทัล:

  •  เพื่อยกย่องความพยายามที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการตัดสินใจ ส่งเสริมความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง
  •  เพื่อเชิดชูความร่วมมือด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง

การส่งเสริมสังคม:

  •  เพื่อเชิดชูโครงการที่แสดงให้เห็นถึงหลักการจริยธรรมและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสังคม
  •  รางวัลที่ยกย่องความก้าวหน้าในการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนเพื่ออนาคตที่เจริญรุ่งเรือง

“การเปิดตัวรางวัลนี้เป็นเหตุการณ์สําคัญในการยกย่องความก้าวหน้าด้านดิจิทัลขององค์กรต่างๆ ที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกคน” นางดีมาห์ อัลยาฮยา ผู้เป็นเลขาธิการขององค์กรความร่วมมือดิจิทัล (DCO) กล่าว “เรารอคอยที่จะคัดเลือกผู้นําด้านดิจิทัลที่ดีที่สุดจากรัฐสมาชิกของ DCO และทั่วโลกที่สามารถสร้างประโยชน์ให้มนุษยชาติ”

อัลยาฮยาเพิ่มเติมว่า “รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องโครงการต่างๆ ที่นําหลักการดีๆ นโยบาย และกลยุทธ์มาใช้เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในประเทศของตน วัตถุประสงค์คือเพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของรัฐสมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รางวัลนี้ยืนยันบทบาทของ DCO ในการเผยแพร่ข้อมูล เป็นผู้สนับสนุน ผู้อํานวยความสะดวก และที่ปรึกษา เพื่อเร่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของรัฐสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความสุข ความมั่นคงทางสังคม และความร่วมมือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางดิจิทัลของทุกคน”

คณะกรรมการตัดสินที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และคณะกรรมการตัดสินที่เป็นผู้นําระดับโลกที่ไม่มีความเอนเอียง จะพิจารณาผู้เข้าร่วมและผู้