แคนนาคอร์ด เจนิวิตี้ กรุ๊ป อิงค์ เปิดเผยการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองตามปกติ

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 17 สิงหาคม 2566 — บริษัท Canaccord Genuity Group Inc. (TSX: CF) (ที่เรียกว่า “บริษัท”) ขอประกาศว่าได้ยื่นแบบฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ปกติ (NCIB) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผ่านตลาด TSX และระบบซื้อขายแบบอื่นๆ ในประเทศแคนาดา ตามข้อกําหนดของ TSX บริษัทได้ยื่นแบบฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ปกติเพื่อซื้อหุ้นสามัญสูงสุด 4,985,290 หุ้น ผ่านตลาด TSX หรือระบบซื้อขายแบบอื่นๆ ในประเทศแคนาดา การซื้อหุ้นสามัญภายใต้การซื้อขายหลักทรัพย์ปกตินี้เพื่อให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นเพื่อยกเลิก และหุ้นที่ซื้อจะถูกยกเลิก หุ้นที่อาจถูกซื้อคือร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 บริษัทมีจํานวนหุ้นสามัญออกจําหน่ายทั้งหมด 99,705,818 หุ้น ณ วันนี้ บริษัทยังไม่ได้ซื้อหุ้นสามัญใดๆ ภายใต้การซื้อขายหลักทรัพย์ปกติที่ได้รับอนุมัติจาก TSX สําหรับระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2566

บริษัทยังได้ทําข้อตกลงกับนายหน้าที่แต่งตั้งเพื่อให้สามารถซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้การซื้อขายหลักทรัพย์ปกตินี้ โดยนายหน้าสามารถซื้อหุ้นในแผนนี้ได้ในวันซื้อขายใดๆ รวมถึงช่วงที่บริษัทห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง แผนนี้ได้รับการตรวจสอบจาก TSX และจะสิ้นสุดลงเมื่อแผนถูกยกเลิกโดยบริษัทตามเงื่อนไขหรือหมดอายุการซื้อขาย

การซื้อภายใต้การซื้อขายหลักทรัพย์ปกติอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท และคาดว่าจะเริ่มต้นได้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และสามารถดําเนินการต่อไปได้ภายใน 1 ปี (ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2567) มูลค่าสูงสุดคือราคาตลาดของหลักทรัพย์ในเวลาที่ซื้อ ภายใต้ข้อยกเว้นการซื้อหุ้นต่อสัปดาห์ การซื้อหุ้นต่อวันจํากัดไว้ที่ 84,555 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวัน (ADTV) ของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วง 6 เดือนจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ซึ่งอยู่ที่ 338,223 หุ้น)

เกี่ยวกับบริษัท Canaccord Genuity Group Inc.

ผ่านบริษัทย่อยหลัก บริษัท Canaccord Genuity Group Inc. เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชั้นนํา ดําเนินธุรกิจใน 2 ส่วนหลักของอุตสาหกรรมการเงินคือ บริการจัดการทรัพย์สิน และตลาดทุน ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2513 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ด้วยการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร และสร้างมูลค่าให้กับลูกค้ารายบุคคล องค์กร และบริษัทจดทะเบียน บริษัทมีสํานักงานบริหารจัดการทรัพย์สินในประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร กัวร์นซีย์ เจอร์ซีย์ ไอล์ออฟแมน และออสเตรเลีย ส่วนสํานักงานตลาดทุนดําเนินงานในภูมิภาคอเมริกาเหนือ สหราชอาณาจักรและยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย

บริษัท Canaccord Genuity Group Inc. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศแคนาดาภายใต้สัญลักษณ์ CF

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมี “ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ (“ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า”) ข้อควา