Apple ออกมาเผยการทดสอบชนในสุสานรถ ทำไมไม่ตอบสนองกับฟีเจอร์ Crash Detection

  บรรณาธิการของ The Wall Street Journal ได้เปิดเผยว่าการทดสอบชนในสุสานรถเพื่อทำให้ฟีเจอร์ Crash Detection ทำงานนั้นผลที่ได้อาจจะทำงานแค่บางกรณี