Bracell จัดกิจกรรมรวมผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเปิดตัวแผนงานความยั่งยืน Bracell 2030 และข้อผูกพัน

งานดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองเซาเปาลู ประเทศบราซิล โดยมีผู้แทนจากองค์กรอุตสาหกรรมไม้แห่งบราซิล (Ibá) รัฐบาลรัฐเซาเปาลู และ WWF-บราซิล เข้าร่วมงาน 

เซาเปาลู, พ.ย. 9, 2566 — Bracell เป็นผู้นําระดับโลกในการผลิตเยื่อเซลลูโลสที่ละลายได้ จัดงานประชุม “Bracell 2030: การสร้างมรดกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อขยายการอภิปรายเกี่ยวกับความยั่งยืน บริษัทได้รวบรวมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับการดําเนินงานที่จําเป็นเพื่อสร้างอนาคตที่เป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้น ระหว่างงาน Bracell ยังเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งรวบรวมเป้าหมายและข้อผูกพันเพื่อขยายผลกระทบที่ดีของห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท Bracell เป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท RGE ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และก่อตั้งโดย Sukanto Tanoto

ระหว่างงาน Praveen Singhavi ประธานบริษัท Bracell ได้กล่าวว่า ธุรกิจและความยั่งยืนนั้นเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน และบริษัทยังคงลงทุนในเทคโนโลยีล้ําสมัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดําเนินงานอุตสาหกรรมและป่าไม้ “ป่าไม้ น้ํา ดิน และสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจของเรา เมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้ และมุ่งเน้นคนและชุมชนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เราจึงสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่มีความเป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้น”

ตามคําพูดของ Mr. Singhavi ระบุว่า แผนยุทธศาสตร์ Bracell 2030 กําหนดวิสัยทัศน์และความสําคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทในปีต่อๆ ไปที่เน้นการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสภาพภูมิอากาศ ธรรมชาติ และคน

งานดังกล่าวมี Christiane Pelajo เป็นผู้ดําเนินรายการ มีการอภิปรายแบบแพนเนลเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทในภาคสามารถขับเคลื่อนแผนงานด้านความยั่งยืนไปได้มากขึ้น และสร้างผลกระทบที่ดีต่อประเทศและสังคม ผู้เข้าร่วมในแพนเนลประกอบด้วย Paulo Hartung, Liv Costa, Mauricio Voivodic และ Luiz Dutra

“ปัจจุบันบริษัทรายงานผลการดําเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่บริษัทสมัยใหม่รู้ถึงความสําคัญของการรายงานต่อสังคม” กล่าวโดย Paulo Hartung

“Bracell มีแนวคิด ESG ซึ่งกลืนอยู่ในกลยุทธ์ธุรกิจทุกด้าน ดังนั้นนอกจากการดําเนินงานของเราเองแล้ว เรายังครบครันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และดําเนินงานเพื่อเป็นแบบอย่างด้านความยั่งยืนในภาคการผลิตเยื่อเซลลูโลส” กล่าวโดย Luiz Dutra

“เมื่อพิจารณาถึง Bracell และความร่วมมือกับ Forest Foundation เรากําลังพูดถึงการฟื้นฟูป่า การป้องกันเรื่องไฟป่า การศึกษา และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิจัยและเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” กล่าวโดย Natália Resende รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม การขนส่ง และโลจิสติกส์ของรัฐเซาเปาลู

Liv Costa กล่าวถึงความสําคัญของการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมีความสําคัญมากต่อการบ