CN Energy Group. Inc. เปิดเผยผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

ลิชุย, จีน, 28 ส.ค. 2566 — CN Energy Group. Inc. (Nasdaq: CNEY) (บริษัท) บริษัทไฮเทคที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตคาร์บอนแอกทิเวเต็ดคุณภาพสูงจากไม้และพลังงานสะอาด ได้ยื่นเอกสารทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทรายงานรายได้ 22.67 ล้านดอลลาร์สําหรับหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้น 66.1% เมื่อเทียบกับหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 การเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายคาร์บอนแอกทิเวเต็ดในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 4.17 ล้านดอลลาร์ ทําให้มีกําไรต่อหุ้น 0.09 ดอลลาร์ในหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 เปรียบเทียบกับกําไรต่อหุ้น 0.05 ดอลลาร์ในหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 การลดลงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการวิจัยและพัฒนาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลูกค้าใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทเพิ่มขึ้น 69.5% จากประมาณ 0.34 ล้านดอลลาร์ในหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 เป็นประมาณ 0.58 ล้านดอลลาร์ในหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 ขณะเดียวกัน สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 44.4% จากประมาณ 94.94 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นประมาณ 137.17 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บริษัทขยายฐานลูกค้าเกินกว่าอุตสาหกรรมยาและอาหารไปยังการบําบัดน้ําเสียและการบําบัดก๊าซในโรงไฟฟ้าขยะเมือง สองกลุ่มลูกค้าใหม่นี้ทําให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 3,772 ตันในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งแทนรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 6.04 ล้านดอลลาร์

บริษัทปรับกลยุทธ์การตลาดโดยขยายช่องทางการขายไปยังภาคส่วนย่อยที่หลากหลายกับลูกค้า 19 ราย ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มเป็น 22 รายภายในสิ้นปีงบประมาณ 2566 นอกจากนี้ บริษัทขยายธุรกิจคาร์บอนแอกทิเวเต็ดด้วยยอดขายลูกค้าใหม่ 10,323 ตันสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีรายได้จากการขายรวมประมาณ 14.75 ล้านดอลลาร์

ความเห็นจากผู้บริหาร

นาง Xinyang Wang ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวว่า “การปรับกลยุทธ์การตลาดของเราได้ช่วยให้เราขยายช่องทางการขายในขณะที่พัฒนาลูกค้าเพิ่มเติมและกระจายฐานลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ในขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาธุรกิจ เราวางแผนที่จะรวมการดําเนินงานในตลาดปัจจุบันและเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศของเรา”

เกี่ยวกับ CN Energy Group. Inc.

ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและฟิสิโกเคมีที่ได้รับสิทธิบัตร บริษัทเป็นผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญในการผลิตคาร์บอนแอกทิเวเต็ดคุณภาพสูงที่รีไซเคิลได้และพลังงานสะอาดจากวัสดุเหลือทิ้งจากป่าไม้และเกษตรกรรม การแปรรูปของเสียอันตรายให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและส่งมอบประโยชน์ทางการเงิน ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และนิเวศน์ที่สําคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้รับการใช้อย่างแพร่หลายโดยผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมและผู้ผลิตยา ตลอดจนกิจการด้านสิ่งแวดล้อม สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cneny.com

ข้อความคาดการณ์ในอนาคต

ข้อความบางส่