Eureka AI ร่วมมือกับ Google Cloud เพื่อให้บริการวิเคราะห์โทรคมนาคมแบบ As-A-Service

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 29 ส.ค. 2566 — Eureka AI ผู้นําด้านแพลตฟอร์มการวิเคราะห์โทรคมนาคมแบบ As-A-Service ประกาศความร่วมมือกับ Google Cloud เพื่อให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลกสามารถนําแพลตฟอร์ม AI ของ Eureka และชุดผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์มาใช้เพื่อเพิ่มรายได้และกําไร

ความร่วมมือกับ Google Cloud ช่วยให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถนําเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลสูงของ Eureka AI ให้กับพันธมิตรธุรกิจ B2B เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตทางธุรกิจดิจิทัลและการเข้าถึงทางการเงิน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึง:

  • Spectrum แพลตฟอร์มการเข้าถึงทางการเงินที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการประเมินความเสี่ยง ซึ่งช่วยแก้ปัญหากลุ่มประชากรที่ขาดโอกาสทางสินเชื่อทั่วโลก
  • Omni แพลตฟอร์มการวิจัยตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตด้านแบรนด์ดิจิทัลโดยวัดขนาดและการแทรกซึมตลาด รวมถึงวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดและผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งปัจจุบันและ/หรือคู่แข่งรายใหม่
  • Pinpoint ข้อมูลประชากรและการเคลื่อนที่รวมศูนย์ เพื่อให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ แนวโน้มการจราจร ประสิทธิภาพของโฆษณาดิจิทัล การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ การไหลของข้อมูลข้ามองค์กร ความสัมพันธ์ และคําแนะนํา
  • Explorer แพลตฟอร์มข้อมูลผู้บริโภคที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สร้างโมเดลลักษณะคล้ายคลึง วิเคราะห์การใช้แอป �ให้คําแนะนําแอปสําหรับผู้บริโภค และการตลาดตามความสนใจขั้นสูง
  • DS2 แพลตฟอร์ม AI/ML สําหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ช่วยการค้นพบข้อมูล วิศวกรรมคุณลักษณะ การจัดการวงจรชีวิตโมเดล และการตรวจสอบ

ความก้าวหน้าล่าสุดด้าน AI กําลังปลดล็อกคลื่นใหม่ของการเติบโตดิจิทัล ซึ่งMcKinsey & Company ประเมินว่า Generative AI มีศักยภาพในการเพิ่มกําไรขององค์กรทั่วโลกได้ถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี ตัวอย่างกรณีการใช้งานคือบริการสําหรับผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ การศึกษาระดับโลกเร็วๆ นี้ของ TransUnion ชื่อ “การเสริมสร้างการรวมทางสินเชื่อ” เปิดเผยความต้องการด้านการเข้าถึงทางการเงินทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา การศึกษาพบว่าประชากรที่ยังไม่ได้รับบริการทางการเงินอย่างเพียงพอในตลาดพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และฮ่องกง อยู่ที่ 15-30% ของประชากร และสูงถึง 50% ของประชากรในตลาดกําลังพัฒนา เช่น แอฟริกาใต้และอินเดีย

Benjamin Soemartopo ซีอีโอของ Eureka AI กล่าวว่า: “ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของเรากับ Google Cloud ในด้านการออกสู่ตลาดร่วมกันและการใช้งาน Google Cloud ที่เร็วขึ้น จะเร่งการเติบโตและการยอมรับผลิตภัณฑ์ของ Eureka AI ทั่วโลก”

พลังร่วมของ Eureka AI และ Google Cloud จะตอบสนองความต้องการ Telecom Analytics As-A-Service การเข้าถึงทางการเงิน และข้อมูลตลาดดิจิทัลใ