Fosun International: มุ่งเน้นการพัฒนา ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รายได้รวมครึ่งปีแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้น 10.9% YoY เป็น 97.06 พันล้านหยวน

ผลประกอบการครึ่งปี 2566 โดดเด่น:

  • ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง รายได้รวม 97.06 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน
  • ธุรกิจหลักปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญ กําไรจากการดําเนินงานอุตสาหกรรม 3.37 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับปีก่อน
  • ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี การลงทุนด้าน R&D อยู่ที่ 4.2 พันล้านหยวน
  • โมเมนตัมแข็งแกร่งในธุรกิจต่างประเทศ รายได้จากต่างประเทศ 44.09 พันล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 45.4 ของรายได้รวม
  • ฐานะการเงินมั่นคงแข็งแกร่ง เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่กลยุทธ์และไม่ใช่ธุรกิจหลักมากกว่า 20 พันล้านหยวน

ฮ่องกง, 30 ส.ค. 2566 – Fosun International Limited (รหัสหุ้น HKEX: 00656, “Fosun International”) พร้อมบริษัทในเครือ (“Fosun” หรือ “กลุ่มบริษัท”) วันนี้ประกาศผลประกอบการระหว่างกาลสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (“ช่วงรายงาน”)

ในครึ่งแรกของปี 2566 สภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังคงเปลี่ยนแปลงและซับซ้อน ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้สภาพแวดล้อมมหภาคที่ซับซ้อน Fosun ได้เร่งความพยายามในการมุ่งเน้นการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นส่วนสําคัญที่สุด มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจหลักที่บริษัทมีข้อได้เปรียบชัดเจน โดยรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทยังคงเติบโตอย่างมั่นคง ในช่วงรายงาน กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 97.06 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตัวชี้วัดหลักที่สะท้อนความสามารถในการดําเนินงานของบริษัท – กําไรจากการดําเนินงานอุตสาหกรรม อยู่ที่ 3.37 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน หากไม่รวมกําไรจากการจําหน่ายกิจการ (รวมถึงธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์) จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกําไรจากการลงทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนทางการเงินลดลง กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่ในช่วงรายงานอยู่ที่ 1.36 พันล้านหยวน

ระหว่างนั้น Fosun ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเงินทุนและสินทรัพย์ มุ่งเน้นการจําหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่กลยุทธ์และไม่ใช่ธุรกิจหลัก และแสวงหาช่องทางการระดมทุนอย่างเป็นระบบ รักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ ณ สิ้นช่วงรายงาน เงินสดและยอดเงินฝากธนาคารรวมถึงเงินฝากประจํามีอย่างเพียงพอ อยู่ที่ 114.68 พันล้านหยวน ภายใต้งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท หนี้สินรวมอยู่ที่ 220.92 พันล้านหยวน เมื่อเทียบกับ 261.12 พันล้านหยวน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อเงินทุนรวมอยู่ที่ร้อยละ 51.8 ต้นทุนเฉลี่ยของหนี้อยู่ที่ร้อยละ 5.32 มูลค่าสุทธิตามบัญชีปรับปรุงอยู่ที่ 20.1 ฮ่องกงดอลลาร์ ต่อหุ้น

Guo Guangchang ประธาน Fosun International กล่าวว่า “ในครึ่งแรกของปี 2566 Fosun ซึ่งฝ่าฟัน ‘พายุร้ายสมบูรณ์แบบ’ มาได้ ได้ออกเดินทางใหม่โดยยึดมั่นในกลยุทธ์การมุ่งเน้นธ