GCP ปล่อยรายงานความยั่งยืนประจําปี

สิงคโปร์, 14 ก.ย. 2566 — GLP Capital Partners (“GCP”), ผู้บริหารสินทรัพย์ทางเลือกชั้นนําระดับโลกที่เน้นการลงทุนเชิงหัวข้อข้ามสินทรัพย์จริงและการลงทุนในกิจการเอกชน ได้เปิดตัวรายงานความยั่งยืนประจําปีแรก จัดทําขึ้นอ้างอิงมาตรฐาน GRI Universal 2021

“แม้ว่านี่จะเป็นรายงานความยั่งยืนฉบับแรกของ GCP แต่ในหลายๆ ด้าน มันเป็นการต่อยอดจากรายงานความยั่งยืนก่อนหน้านี้ของ GLP และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องขององค์กรเราในการผนวกความยั่งยืนเข้ากับธุรกิจและการลงทุน” นาย Alan Yang ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GCP กล่าว “เราภูมิใจที่ได้แบ่งปันความก้าวหน้าที่ทําได้ในปี 2565 รวมถึงการปรับปรุงนโยบายการลงทุนอย่างรับผิดชอบและขยายขอบเขตให้ครอบคลุมแพลตฟอร์มการลงทุนในกิจการเอกชนของเราตลอดจนการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานเพื่อวัดผลกระทบและความก้าวหน้าของเรา เรามองหน้าที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรม ESG ของเราทุกปี”

“เมื่อปีที่แล้ว เราได้ปรับปรุงการประเมินสาระสําคัญอีกครั้งเพื่อพิจารณาการวิวัฒนาการของธุรกิจของเราจากการจัดระเบียบใหม่” นาง Meredith Balenske หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนและ ESG ระดับโลกของ GCP กล่าว “การทบทวนความสําคัญทางวัตถุนี้ได้เสริมย้ําบางหัวข้อที่สําคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเราในระดับโลก รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงานสะอาด การมีส่วนร่วมของชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขภาพและความปลอดภัย และเพิ่มหัวข้อใหม่ที่ครอบคลุมในรายงานนี้”

สรุปสาระสําคัญจากรายงานประจําปี 2565 มีดังนี้:

– กําลังการผลิตพลังงานทดแทน 700 เมกะวัตต์ในพอร์ตของเรา[1]

– ได้รับการรับรองอาคารเขียวและพลังงาน 463 ฉบับ

– กองทุน 18 กองทุนเข้าร่วม GRESB

– เข้าร่วม UN Global Compact

– ดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากภูมิอากาศและการวิเคราะห์สถานการณ์ครั้งแรก

– สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน 100%

– บริจาคให้องค์กรการกุศล 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือผ่านมูลนิธิของเรา

– จัดอบรมและพัฒนาทักษะ 5,512 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อความหลากหลายและการรวมตัว จริยธรรม สุขภาพและความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ในปี 2565 GCP ได้ดําเนินการระบุความเสี่ยง ความเป็นไปได้ และผลกระทบจากภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจของตนภายใต้สถานการณ์สมมติฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ปี พ.ศ. 2593 ของ NGFS[2] และสถานการณ์นโยบายปัจจุบันของ NGFS เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังเปิดตัว OneESG ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงาน ESG ข้ามสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มเครื่องมือการคัดกรองเฉพาะสาขาสําหรับการลงทุนในกิจการเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเหมาะสมด้าน ESG

รายงานฉบับเต็มมีให้ดูออนไลน์ที่นี่ ที่นี่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามด้าน ESG และความ