Google Photos เพิ่มฟีเจอร์ใหม่สามารถแก้ไขวันและเวลาได้ สำหรับในการเก็บรูปได้

  Google ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ใน Google Photos นั่นคือการแก้ไขวันและเวลาเช่นเดียวกัน