Infobird Co., Ltd แจ้งการได้รับจดหมายแจ้งความผิดนัดจาก Nasdaq

ฮ่องกง, 19 ก.ย. 2566 — Infobird Co., Ltd (NASDAQ: IFBD) (“Infobird” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบซอฟต์แวร์บริการของโซลูชันการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับจดหมายแจ้งความล่าช้า (จดหมาย “การแจ้งเตือน”) จากฝ่ายกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนของ The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ระบุว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ําสําหรับการจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องบนตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Capital Market เนื่องจากราคาเสนอซื้อปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Capital Market ต่ํากว่า 1.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นเป็นเวลา 30 วันทําการติดต่อกัน กฎระเบียบการจดทะเบียน Nasdaq 5550(a)(2) กําหนดให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องรักษาราคาเสนอซื้อขั้นต่ําที่ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และกฎระเบียบการจดทะเบียน Nasdaq 5810(c)(3)(A) ระบุว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ําเกิดขึ้นหากความบกพร่องดําเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วันทําการติดต่อกัน จดหมายการแจ้งเตือนระบุว่าบริษัทมีระยะเวลา 180 วันปฏิทินนับจากวันที่ได้รับจดหมาย หรือจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ํา

จดหมายการแจ้งเตือนไม่มีผลกระทบต่อการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในทันที ตามจดหมายการแจ้งเตือน บริษัทมีเวลาจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567 ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกําหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ํา ในช่วงเวลาดังกล่าวหุ้นสามัญของบริษัทจะยังคงซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Capital Market ต่อไป หากในเวลาใดก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2567 ราคาเสนอซื้อปิดของหุ้นสามัญของบริษัทสูงกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันทําการติดต่อกัน Nasdaq จะให้การยืนยันการปฏิบัติตามข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดได้ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 บริษัทอาจมีสิทธิ์ได้รับเวลาเพิ่มเติมในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกําหนดหรืออาจถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียน

บริษัทตั้งใจที่จะติดตามราคาเสนอซื้อปิดของหุ้นสามัญของตนและจะพิจารณาตัวเลือกที่มีอยู่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไป

เกี่ยวกับ Infobird Co., Ltd

Infobird Co., Ltd. (Nasdaq: IFBD) เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบซอฟต์แวร์บริการของโซลูชันการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม http://www.infobird.com

คําแถลงมองไปข้างหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “คําแถลงมองไปข้างหน้า” ภายใต้บทบัญญัติคุ้มครองผู้ลงทุนภายใต้กฎหมายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา คําแถลงมองไปข้างหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้จากคําศัพท์ เช่น “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ในอนาคต” “ตั้งใจ” “แผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” และคําอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน คําแถลงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงคําแถลงเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของบริษัท เป็นคําแถลงมองไป