JOYY รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2566: กําไรสุทธิ 155.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเติบโตของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

สิงคโปร์ 30 ส.ค. 2566 — JOYY Inc. (NASDAQ: YY) (“JOYY” หรือ “บริษัท”) บริษัทเทคโนโลยีโลก ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2566


ในไตรมาสที่สองของปี 2566 JOYY มีรายได้รวม 547.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้ของส่วน BIGO อยู่ที่ 471.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ JOYY มีกําไรสุทธิและกําไรสุทธิที่ไม่ใช่ GAAP[1] 155.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 97.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ มีอัตรากําไรสุทธิ GAAP และอัตรากําไรสุทธิที่ไม่ใช่ GAAP[1] ที่ 28.3% และ 17.8% ตามลําดับ ส่วน BIGO สร้างกําไรจากการดําเนินงาน 60.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP[1] 75.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขยายอัตรากําไรจากการดําเนินงาน GAAP และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP[1] เป็น 12.8% และ 16.0% ตามลําดับ JOYY ยังคงรักษากระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็นบวกอยู่ที่ 61.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน MAU ทั่วโลกของ JOYY มีการเติบโตทั้งเปรียบเทียบรายปีและไตรมาสถึง 275.6 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bigo Live MAU ยังคงมีโมเมนตัมการเติบโตแข็งแกร่ง นี่เป็นไตรมาสที่ห้าติดต่อกันที่ Bigo Live มีอัตราการเติบโตของ MAU เปรียบเทียบรายปีสองหลัก

นอกจากนี้ JOYY เพิ่มการซื้อหุ้นคืนอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสที่สองและซื้อหุ้นของตนเองกลับคืนมาเพิ่มเติม 214.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมแล้วบริษัทได้คืน 299.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผลในครึ่งปีแรกของปีนี้

นาย David Xueling Li ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JOYY กล่าวว่า “ด้วยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง BIGO สามารถนําทางผ่านมรสุมเศรษฐกิจมหภาคและปรับปรุงอัตรากําไรจากการดําเนินงาน GAAP และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ได้ ในขณะเดียวกัน MAU ทั่วโลกของเรามีการเติบโตทั้งเปรียบเทียบรายปีและไตรมาส ที่น่าสนใจคือ Bigo Live รักษาโมเมนตัมการเติบโตของผู้ใช้ไว้ได้แข็งแกร่ง โดยเพิ่ม MAU ขึ้น 18.0% เปรียบเทียบรายปีสู่ 38.5 ล้านคน ต่อไปเราจะยังคงขับเคลื่อนการเติบโตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงผ่านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และให้ความสําคัญกับการดําเนินการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของเรา”

ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองปี 2566

  • รายได้รวมอยู่ที่ 547.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 596.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
  • กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นควบคุมของ JOYY อยู่ที่ 155.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 18.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
  • กําไรสุทธิที่ไม่ใช่ GAAP[1] ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นควบคุมและผู้ถือหุ้นสามัญของ JOYY อยู่ที่ 97.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 51.5 ล้า