กกต.ถอนชื่อ “สงวน จิตต์พุ่ม” ออกจากการเป็นผู้สมัคร นายกทต.ท่าแลง


กกต.ถอนชื่อ “สงวน จิตต์พุ่ม” ออกจากการเป็นผู้สมัคร นายกทต.ท่าแลง

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

19 มี.ค. 2564 14:01 น.

บันทึก
SHARE

กกต.สั่งถอนชื่อ นายสงวน จิตต์พุ่ม ออกจากการเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง เพชรบุรี จากกรณีผวจ.เพชรบุรีมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งในการออกใบอนุญาตบ่อขยะท่าแลงเกินอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้

วันที่ 19 มี.ค. นายปิยะฉัตร แพทย์พงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าแลง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าแลง เปิดเผยว่า ตนได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 266/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีคำสั่งให้ถอนชื่อ นายสงวน จิตต์พุ่ม ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ซึ่งตนจะได้นำเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทราบต่อไป

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ นายสงวน จิตต์พุ่ม ยังมีโอกาสอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้อีกทางหนึ่ง แต่หากศาลยกคำอุทธรณ์ไม่คืนสิทธิ์ความเป็นผู้สมัครให้กับ นายสงวน จิตต์พุ่ม กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกากบาทในบัตรลงคะแนนก็จะกลายเป็นบัตรเสียทันที ขณะนี้ยังคงต้องรอผลว่า นายสงวน จิตต์พุ่ม จะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือไม่ และศาลจะคืนสิทธิ์ความเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้หรือไม่ โดยรายละเอียดในคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีรายละเอียดดังนี้

คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ 266/2564
วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564
เรื่อง การวินิจฉยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ต่อมาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4) ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 รับสมัครนายสงวน จิตต์พุ่ม เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่แลง หมายเลข 2

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 ความปรากฏต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลงว่า นายสงวน จิตต์พุ่ม ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง หมายเลข 2 ผู้ถูกคัดค้าน ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (25) เพราะผู้ถูกคัดค้านเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกคัดค้านเคยถูกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 342/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 ในความผิดฐานจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งได้ ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว คือวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 73/1 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงฟังได้ว่าผู้ถูกคัดค้านเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง

ดังนั้น ผู้ถูกคัดค้านจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (25)

จึงมีคำสั่งให้ถอนชื่อ นายสงวน จิตต์พุ่ม ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

(นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี)
กรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่แทน
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม…