กกต.ออก 4 มาตรการเข้ม ป้องกันโควิด-19 เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค.


กกต.ออก 4 มาตรการเข้ม ป้องกันโควิด-19 เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค.

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

27 มี.ค. 2564 13:59 น.

บันทึก
SHARE

กกต.ออก 4 มาตรการ ลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. กันโควิด-19 เน้นสวมหน้ากากอนามัย-เว้นระยะห่าง 1.5 ม.-วัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5-ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้า-ออกคูหา

วันที่ 27 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ข่าวแนะนำ

โดยได้กำหนดมาตรการตั้งแต่การกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง การจัดให้มี อสม. เพื่อทำหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง หากพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น

ดังนั้น เพื่อให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2. เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

3. ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีไข้ เป็นหวัด หรือไอ ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้

4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม นี้ จึงขอเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444

อ่านเพิ่มเติม…