ตลาดการรักษาชีวภาพจะเพิ่มขึ้น 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2565 ถึง 2570 | ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับการแพทย์แบบส่วนตัวขั

39 3 Biopreservation Market size to grow by USD 2.40 billion from 2022 to 2027 | The growing demand for personalized medicine drives the market - Technavio

นิวยอร์ก, ส.ค. 18, 2566 — ขนาดตลาด การรักษาชีวภาพ จะเพิ่มขึ้น 2,406.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก พ.ศ. 2565 ถึง 2570 โดยอัตราการเติบโตประจําปี (CAGR) อยู่ที่ 15.88% ตามรายงานวิจัยล่าสุดจาก Technavio การเติบโตของตลาดจะขับเคลื่อนโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับการแพทย์แบบส่วนบุคคล จํานวนธนาคารชีวภาพที่เพิ่มขึ้น และอัตราความชุกของโรคระยะยาวทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น รายงานนี้มีข้อมูลและตารางแสดงขนาดตลาดและขนาดของแต่ละกลุ่มตลาดสําหรับช่วงเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดาวน์โหลดตัวอย่าง


Technavio has announced its latest market research report titled Global Biopreservation Market 2023-2027

Technavio ได้วิเคราะห์ผู้ผลิตหลัก 15 ราย ได้แก่ AMS Biotechnology Europe Ltd., ARCTIKO AS, Avantor Inc., Bio-Techne Corp., BioLife Solutions Inc., Chart Industries Inc., Exact Sciences Corp., IC Biomedical LLC, Merck KGaA, NIPPON Genetics ยุโรป GmbH, OPS Diagnostics LLC, PHC Holdings Corp., QIAGEN NV, Shanghai Genext Medical Technology Co. Ltd., So Low Environmental Equipment Co. Inc., STEMCELL Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., ThermoGenesis Holdings Inc., Thomas Scientific LLC, และ Trane Technologies Plc.

ประโยชน์สําหรับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม –

  • รายงานเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยนําเข้าผู้ผลิต เช่น งานวิจัยและพัฒนา การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี
  • มีการวิเคราะห์ ภูมิทัศน์ของตลาดและผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต โดยละเอียด
  • รายงานยังให้ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อจําแนกผู้ผลิตออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ผู้ผลิตที่เน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตที่เน้นอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าทําความเข้าใจภูมิทัศน์ตลาดในภาพกว้างยิ่งขึ้น

ขยายกิจการในอนาคต – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นี่

ภูมิทัศน์ลูกค้า – การวิเคราะห์ความรู้สึกต่อราคา วงจรการยอมรับ ตะกร้าการซื้อของลูกค้า อัตราการยอมรับ และเกณฑ์การตัดสินใจซื้อของ Technavio

  • หนึ่งในส่วนประกอบสําคัญของภูมิทัศน์ลูกค้าคือการวิเคราะห์ความรู้สึกต่อราคา ซึ่งจะช่วยให้บริษัทปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อได้เปรียบทางการแข่งขัน
  • อีกส่วนหนึ่งคือตัวขับเคลื่อนความรู้สึกต่อราคา (การซื้อไม่ได้แยกแยะกัน ราคาเป็นต้นทุนสําคัญสําหรับผู้ซื้อ และคุณภาพไม่สําคัญ) ซึ่งมีระดับตั้งแต่ต่ําถึงสูง
  • นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์อัตราการยอมรับตลาดทุกภูมิภาค

ศึกษาภูมิทัศน์ตลาดการรักษาชีวภาพในภาพรวมได้โดยผู้เชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดตัวอย่างที่ นี่

ตลาดการรักษาชีวภาพ – การจําแนกกลุ่ม

ตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มตามผู้ใช้ประโยชน์ (สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ ห้องปฏิบัติการวิจัย และอื่นๆ) การประยุกต์ใช้ (ธนาคารชีวภาพ เวชศาสตร์ฟื้นฟู และการค้นคว้ายา) และภูมิศาสตร์ (ภาคเหนืออเมร