ธนาคารสโกเชีย ประกาศเงินปันผลสําหรับหุ้นที่จําหน่ายแล้ว

ทอรอนโต, 29 ส.ค. 2566 /CNW/ – วันนี้ Scotiabank ประกาศการจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามัญที่ยังคงออกจําหน่ายอยู่ของธนาคาร โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดทําการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566:

หุ้นสามัญ

• เงินปันผลที่ 617 มูลค่า 1.06 เหรียญต่อหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ์ไม่สะสมเงินปันผล

• ชุดที่ 40 เงินปันผลที่ 20 มูลค่า 0.303125 เหรียญต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นอาจเลือกรับเงินปันผลของตนเป็นหุ้นสามัญของธนาคารแทนเงินสด โดยสอดคล้องกับแผนการซื้อหุ้นและเงินปันผลสําหรับผู้ถือหุ้นของธนาคาร (แผนการ) ภายใต้แผนการ ธนาคารกําหนดว่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมจะซื้อจากตลาดเปิดหรือออกโดยธนาคารจากทุนสํารอง ในขณะนี้และจนกว่าธนาคารจะตัดสินใจเป็นอย่างอื่น สําหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนเงินปันผลและหุ้นปันผลภายใต้แผนการ ธนาคารจะยังคงออกหุ้นสามัญ (ตามที่นิยามไว้ในแผนการ) จากทุนสํารอง พร้อมส่วนลด 2% จากราคาตลาดเฉลี่ย (ตามที่นิยามไว้ในแผนการ) สําหรับการซื้อหุ้นทางเลือกภายใต้แผนการ ธนาคารจะออกหุ้นสามัญจากทุนสํารองในอัตรา 100% ของราคาตลาดเฉลี่ย (ตามที่นิยามไว้ในแผนการ) หุ้นเหล่านี้จะจัดสรรให้ Computershare Trust Company of Canada ในฐานะตัวแทนภายใต้แผนการ เพื่อบัญชีของผู้เข้าร่วมในแผนการ ตามจํานวนที่กําหนดไว้ตามบทบัญญัติของแผนการ

เกี่ยวกับ Scotiabank

Scotiabank เป็นธนาคารชั้นนําในอเมริกา มีจุดมุ่งหมายว่า “สําหรับอนาคตทุกด้าน” เราช่วยเหลือลูกค้า ครอบครัว และชุมชนของพวกเขาให้ประสบความสําเร็จผ่านคําแนะนํา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย รวมถึงการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ การจัดการความมั่งคั่งและการธนาคารเอกชน การธนาคารด้านบริษัทและการลงทุน และตลาดทุน ด้วยทีมงานมากกว่า 90,000 คน และสินทรัพย์ประมาณ 1.4 ล้านล้านเหรียญ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566) Scotiabank ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX: BNS) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: BNS) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม http://www.scotiabank.com และติดตามเราที่ @Scotiabank

แหล่งที่มา Scotiabank