นวัตกรรมและมาตรการของรัฐบาลผลักดันการเติบโตของรถสามล้อไฟฟ้าในจีน อินเดีย และญี่ปุ่น

ดับลิน, 28 ก.ย. 2566 — รายงาน “ตลาดรถสามล้อไฟฟ้าเอเชียแปซิฟิก 2018-2028F” ได้รับการเพิ่มเข้ามาในข้อเสนอของ ResearchAndMarkets.com

Research_and_Markets_Logo

ตลาดรถสามล้อไฟฟ้าเอเชียแปซิฟิกกําลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งขับเคลื่อนโดยความตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอันตรายของมลพิษ กฎระเบียบควบคุมมลพิษของรัฐบาล และการรับรองยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น พัฒนาการล่าสุดในอุตสาหกรรมเน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญอย่างแข็งขันต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เพิ่มขึ้น

ประเทศหลักๆ ในภูมิภาค เช่น จีน อินเดีย และญี่ปุ่น กําลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของนวัตกรรมและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในหมวดรถสามล้อไฟฟ้า บริษัทสตาร์ทอัพใหม่และการร่วมทุนก็กําลังเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

จุดเด่นตลาด:

  • เน้นสิ่งแวดล้อม: ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกําลังทําความก้าวหน้าอย่างมากในการผลิตยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเพิ่มขึ้นของการปล่อยมลพิษ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ กําลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของนวัตกรรมและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในหมวดรถสามล้อไฟฟ้า ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมต่อความยั่งยืน
  • มาตรการของรัฐบาล: รัฐบาลในภูมิภาคกําลังส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการอุดหนุนและสิ่งจูงใจสําหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค มาตรการเหล่านี้กําลังกระตุ้นการเติบโตของรถสามล้อไฟฟ้าในตลาด
  • โซลูชั่นไมล์สุดท้าย: รถสามล้อไฟฟ้ากําลังได้รับความนิยมในฐานะโซลูชั่นการเดินทางไมล์สุดท้ายและระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ พวกมันมีต้นทุนต่ํา ต้องการการบํารุงรักษาน้อย และตอบสนองความต้องการเดินทางประจําวันของผู้บริโภคจํานวนมาก
  • โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ: เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรถสามล้อไฟฟ้า ประเทศเช่น อินเดีย จีน และญี่ปุ่น กําลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทาย เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอและการขาดมาตรฐานการชาร์จที่ชัดเจนอยู่
  • ผลกระทบจากโควิด-19: การระบาดได้รบกวนกิจกรรมการผลิตและดําเนินงาน รวมถึงการตั้งสถานีชาร์จ ถึงแม้จะมีความท้าทาย แต่ความหวังก็ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยความคาดหวังว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จจะขยายตัว

การแบ่งส่วนตลาด:

ตลาดรถสามล้อไฟฟ้าเอเชียแปซิฟิกแบ่งส่วนตาม:

  • ประเภทยานพาหนะ: พาหนะขนผู้โดยสาร และพาหนะขนสินค้า