นายกฯ หวังทุกคนเข้มมาตรการ ชี้ โควิดระลอกใหม่คลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้น


นายกฯ หวังทุกคนเข้มมาตรการ ชี้ โควิดระลอกใหม่คลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้น

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

14 เม.ย. 2564 13:58 น.

บันทึก
SHARE

นายกรัฐมนตรี มอบสารวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 มอบความปรารถนาดีแด่ผู้สูงอายุทุกท่าน พร้อมอวยพรให้ทุกครอบครัวมีความสุข ย้ำ ยึดมาตรการปลอดภัยจากโควิด

วันที่ 14 เม.ย. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยส่งความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุ ผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านกิจการผู้สูงอายุและครอบครัวทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ถือเป็นวันสำคัญที่สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจที่เชื่อมโยง ความรักและความผูกพันให้แก่คนในครอบครัว เป็นผู้บ่มเพาะภูมิปัญญาความรู้หลากหลายประการในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่ค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความรักความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวที่คอยประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจากความร่วมมือของครอบครัวคนไทยทุกคน ประเทศจึงได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ รัฐบาลจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกครอบครัวจะช่วยกันป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจให้แข็งแรง และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการป้องกันตนเองแล้ว ยังเป็นการป้องกันสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อให้ทุกครอบครัวไทยสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้ต่อไป”

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้อวยพรผู้สูงอายุและคนไทยทุกครอบครัวมีความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น และความเอื้ออาทรกันในทุกโอกาส.

อ่านเพิ่มเติม…