ป.ป.ช.ยื่นขอศาลฎีกา สั่ง “ปารีณา” หยุดปฏิบัติหน้าที่ คดีรุกป่าสงวนแล้ว


ป.ป.ช.ยื่นขอศาลฎีกา สั่ง “ปารีณา” หยุดปฏิบัติหน้าที่ คดีรุกป่าสงวนแล้ว

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

16 มี.ค. 2564 14:01 น.

บันทึก
SHARE

ป.ป.ช.ยื่นศาลฎีกา “ปารีณา” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายเเรง รุกที่ป่าสงวน ขอศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และให้พ้นตำเเหน่ง เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง กำหนดไม่เกิน 10 ปี

วันที่ 16 มี.ค. ที่ศาลฎีกา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

ข่าวแนะนำ

ภายหลัง ป.ป.ช.มีมติชี้มูลเรื่องดังกล่าว 9 เสียงเห็นชอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการไต่สวนว่า การกระทำของผู้คัดค้านเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงและกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอันถือว่า มีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ข้อ 11 และข้อ 17 ประกอบข้อ 3 และข้อ 27 วรรคสอง ให้เสนอเรื่อง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ผู้คัดค้าน), สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังกล่าวต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 87 ต่อไป

โดยท้ายคำร้อง ป.ป.ช.ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่ง 1.ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา

และ 2.ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง มีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีอีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม…