ผบ.นพค.21 เปิดหน่วยเสริมรู้ ครู-นร. นำชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง


ผบ.นพค.21 เปิดหน่วยเสริมรู้ ครู-นร. นำชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

12 มี.ค. 2564 14:39 น.

บันทึก
SHARE

หน่วยทหารพัฒนา มอบ ผบ.นพค.21 นำ นักรบสีน้ำเงิน เปิดหน่วยเสริมรู้ให้คณะครู นักเรียน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสบการณ์และนำความรู้ไปเป็นแนวทางการศึกษา เลือกประกอบอาชีพได้ในอนาคต

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.64 จากนโยบายกองบัญชาการกองทัพไทย มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. จึงเปิดหน่วย นพค.21 ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวรรณสนุสรณ์ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ข่าวแนะนำ

ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงของหน่วย จำนวน 40 คน โดยหน่วยได้จัดวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และนำชมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้แก่คณะครูนักเรียน


เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาและเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ในด้านการพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมายให้มีภูมิคุ้มกัน มีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความมั่นคง เพื่อให้คน ชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร


ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้มหาราชัน นพค.21 สนภ.2 นทพ. หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี.อ่านเพิ่มเติม…