พื้นที่ภูมิทัศน์แห่งชาติ: การรวมพลังกันเปิดที่มอลล์แห่งชาติ

26 7 BEYOND GRANITE: PULLING TOGETHER OPENS ON THE NATIONAL MALL

นิทรรศการศิลปะภายนอกที่จัดขึ้นครั้งแรกบนสวนสาธารณะแห่งชาตินําเสนอเรื่องราวและมุมมองใหม่ต่อสถานที่สําคัญของชาติ

กรุงเทพฯ, 18 ส.ค. 2566Beyond Granite: Pulling Together นิทรรศการศิลปะภายนอกครั้งแรกที่จัดขึ้นบนสวนสาธารณะแห่งชาติ ประกอบด้วยงานศิลปะชั่วคราว 6 ชิ้น ณ 6 สถานที่ต่างๆ บนสวนสาธารณะแห่งชาติ เปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.18 ก.ย. 2566


Part of Beyond Granite: Pulling Together, vanessa german’s installation “Of Thee We Sing” is located on the Lincoln Memorial Plaza.

นิทรรศการภายนอกครั้งแรกที่จัดขึ้นบนสวนสาธารณะแห่งชาติ ร่วมกันจัดทําโดย Trust for the National Mall, the National Capital Planning Commission และ National Park Service โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mellon Foundation.

นิทรรศการนี้มี Monument Lab ภายใต้การนําของ Paul Farber และ Salamishah Tillet เป็นผู้อํานวยการจัดทํา โดยรวบรวมงานศิลปะของศิลปินร่วมสมัยชั้นนํา 6 ท่าน ตอบสนองต่อคําถามหลักว่า “เรื่องราวอะไรบางที่ยังไม่เคยเล่าถึงบนสวนสาธารณะแห่งชาติ?”

มีโอกาสเข้าชมนิทรรศการตลอดระยะเวลาจัดแสดง รวมถึงกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ โปรดลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.beyondgranite.org/events.