มอบรางวัล “แสงสาดส่องผู้ปิดทองหลังพระ ประชุม รัตนเพียร” ครั้งที่ 6