ราชกิจจาฯ เผย 56 อัยการอาวุโสพ้นจากราชการตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 เหตุสูงอายุ

ราชกิจจาฯ เผย 56 อัยการอาวุโสพ้นจากราชการตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 เหตุสูงอายุ

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

11 มี.ค. 2564 15:08 น.

บันทึก
SHARE

อัยการสูงสุด ลงนามประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ 56 อัยการอาวุโสพ้นจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64

วันที่ 11 มี.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ ลงนามโดย นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ประกาศ ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564 โดยมีเนื้อหาว่า

เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้าราชการอัยการต้องพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุ ตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2556 จำนวน 56 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

(อ่านประกาศต้นฉบับ)

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม…