วิวิซี เข้าสู่อุตสาหกรรมการหมักแบบแม่นยํา เพื่อนําโปรตีนที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนมาสู่ตลาด

40 4 Vivici enters the precision fermentation industry to bring nutritious and sustainable proteins to market

เดลฟท์, เนเธอร์แลนด์, วันที่ 14 ส.ค. 2566 — Vivici B.V. ได้ปิดการเงินทุนรอบก่อตั้งและดําเนินภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการโปรตีนที่เพิ่มขึ้นของโลกอย่างยั่งยืน มีโภชนาการ และรสชาติดี ด้วยการสนับสนุนยุทธศาสตร์จากนักลงทุนก่อตั้ง dsm-firmenich Venturing และ Fonterra Vivici มีรากฐานและความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งเพื่อนําโปรตีนนมจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ไม่ใช่สัตว์มาสู่ตลาด