สมาคมปอดอเมริกันให้แนวทางแก่โรงเรียนในการจัดเตรียมยาบรรเทาอาการหอบหืดเพื่อช่วยชีวิต

ชิคาโก, 30 ส.ค. 2566 – เดือนนี้ มีเด็กนับล้านคนกลับเข้าไปเรียนในห้องเรียนสําหรับปีการศึกษา 2023-2024 ในขณะที่เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นสําหรับเด็ก ๆ ผู้ปกครอง และโรงเรียน แต่มันก็อาจหมายถึงตัวกระตุ้นใหม่ ๆ และความท้าทายในการจัดการสําหรับเด็กที่เป็นโรคหอบหืด สมาคมปอดอเมริกันประกาศหลักสูตรออนไลน์ฟรีใหม่ เรื่อง Stock Asthma Medication: Implementation Guidance for Schools. เพื่อช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในการดูแลนักเรียนที่เป็นโรคหอบหืดในปีการศึกษานี้


โลโก้สมาคมปอดอเมริกัน (PRNewsfoto/American Lung Association)

“เมื่อเด็กที่เป็นโรคหอบหืดเข้าเรียนในโรงเรียน ความปลอดภัยและการจัดการโรคหอบหืดของพวกเขาจะกลายเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของครอบครัว แพทย์ผู้ดูแล และบุคลากรของโรงเรียน แม้ว่ารัฐทั้ง 50 รัฐและเขตโคลัมเบียได้ออกกฎหมายอนุญาตให้นักเรียนพกและใช้ยาพ่นลมในโรงเรียน แต่บางคนก็ไม่สามารถเข้าถึงยาช่วยชีวิตเหล่านี้ได้ในช่วงเวลาเรียน” บาร์บารา แคปลัน มหาบัณฑิตสาธารณสุข ผู้อํานวยการโครงการหอบหืดแห่งชาติของสมาคมปอดอเมริกันกล่าว “หลักสูตรใหม่นี้จะช่วยโรงเรียนป้องกันภาวะฉุกเฉินหอบหืดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตโดยการนํามาตรการป้องกันไว้ใช้และเตรียมความพร้อมให้บุคลากรตอบสนองต่อผู้ที่ประสบภาวะหายใจลําบาก”

Stock Asthma Medication: Implementation Guidance for Schools เป็นหลักสูตรออนไลน์ฟรีที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย (มีและไม่มีใบอนุญาต) ซึ่งจ่ายยาบรรเทาอาการหอบหืดสํารองในสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการเข้าใจและนํากฎหมาย นโยบาย หรือโครงการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญตั้งแต่ความเข้าใจถึงความจําเป็นของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรคหอบหืดในโรงเรียน จนถึงการนําโครงการยาบรรเทาอาการหอบหืดสํารองที่แข็งแกร่งไปปฏิบัติอย่างประสบความสําเร็จ

หลักสูตรจะสอนผู้เข้าร่วมให้:

  • ระบุประโยชน์ของการนํานโยบายยาบรรเทาอาการหอบหืดสํารองไปปฏิบัติในโรงเรียน
  • พัฒนาและปรับปรุงนโยบายยาบรรเทาอาการหอบหืดสํารองเพื่อคุ้มครองนักเรียนที่เป็นโรคหอบหืด
  • ตระหนักถึงและตอบสนองต่อผู้ที่ประสบภาวะหายใจลําบาก
  • จ่ายยาบรรเทาอาการหอบหืดสํารอง
  • บันทึกและรายงานการใช้ยาบรรเทาอาการหอบหืดสํารอง
  • นําโครงการที่ประสบความสําเร็จไปปฏิบัติโดยการจัดหาคําสั่งยา ยาบรรเทาอาการหอบหืด และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ สร้างความตระหนัก และประเมินผล

สมาคมปอดยังเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาออนไลน์เพื่อแ