สสก.1 ชัยนาท หนุนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย หวังสร้างมั่นใจให้ผู้บริโภค


สสก.1 ชัยนาท หนุนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย หวังสร้างมั่นใจให้ผู้บริโภค

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

19 เม.ย. 2564 14:49 น.

บันทึก
SHARE

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท สนับสนุนเกษตรกรจับมือรวมกันเป็นแปลงใหญ่ หนุนผลิตผักปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.64 นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สสก.1 จ.ชัยนาท ได้นำนโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาขับเคลื่อน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี 2564 มีแปลงใหญ่ จำนวน 371 แปลง เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 20,144 ราย รวมพื้นที่ 435,457 ไร่ ในภาพรวมของกลุ่มแปลงใหญ่ มีการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ไม้ผล พืชผักและสมุนไพร ในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคกลางมีแปลงใหญ่พืชผักและสมุนไพร จำนวน 26 แปลง เกษตรกร 1,184 ราย พื้นที่ 8,833.88 ไร่

ข่าวแนะนำ


สำหรับแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นแปลงใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ ทั้งที่มีอาชีพทำนา และบางรายมีอาชีพปลูกผักขายอยู่แล้ว แต่เป็นแบบต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขาย แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ทำให้เกษตรกรต้องการหารายได้ที่มั่นคงเพียงพอ จึงรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิต และร่วมกันขายเพื่อให้มีอำนาจต่อรอง ปัจจุบัน มีสมาชิก 47 ราย พื้นที่ดำเนินการ 190 ไร่ มีนางจารุณี นุชมี เป็นประธานกลุ่ม สินค้าหลัก คือ ผักกินใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาดหอม กะเพรา ฯลฯ และจำพวกผักรับประทานผล เช่น มะนาว มะเขือเปราะ แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น


ด้าน นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต.บ้านใหม่ มีความโดดเด่นอยู่ที่การรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นและเข้มแข็ง เพื่อผลิตผักให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และมีระบบรับรองมาตรฐาน GAP สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้ยังเกิดจากความตั้งใจ และความรักของเกษตรกรที่ต้องการส่งมอบผักที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ในส่วนของสำนักงานเกษตร จ.นนทบุรี และสำนักงานเกษตรอ.บางใหญ่ จะเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การรวมกลุ่ม องค์ความรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต จากเดิมต้นทุนปลูกผักเฉลี่ย อยู่ที่ 24,550 บาท/ไร่/ปี หลังจากเป็นแปลงใหญ่ลดลงเหลือ 22,095 บาท/ไร่/ปี โดยผลิตสารชีวภัณฑ์ (ไตรโครเดอร์มา) ใช้เอง ใช้ฟางที่เหลือจากนาข้าวมาคลุมแปลงผัก ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ใช้เมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี ใช้ปุ๋ยและสารเคมีตามหลักวิชาการ และปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม 2,000 กก./ไร่/รอบการผลิต เพิ่มขึ้นเป็น 2,200 กก./ไร่/รอบการผลิต (1 ปี ทำได้ 3-4 รอบการผลิต)


กลุ่มฯ ยังมีการวางแผนการผลิตสินค้าตามความต้องการตลาดอีกด้วย และมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนสมาชิกที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP จนครบทุกคน ซึ่งผลผลิตที่ได้ กลุ่มฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงจำหน่ายในตลาดจริงใจ TOPS เซ็นทรัล เวสต์เกต และเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายกับตลาดไท ในตลาดร่วมใจ จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP อีกทั้งยังจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ตลาดเกษตรกร ตลาดบางใหญ่ ตลาดนัดชุมชน และบางส่วนมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในพื้นที่.

อ่านเพิ่มเติม…