ส.ป.ก. อนุมัติกู้ 270 ล้านให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่


ส.ป.ก. อนุมัติกู้ 270 ล้านให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

9 มี.ค. 2564 14:21 น.

บันทึก
SHARE

เลขาฯ ส.ป.ก.เผย อกก.คง.ไฟเขียวเงินกู้ 270 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ที่พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปหลายเขตพื้นที่ ประกอบกับรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาด จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจกระทบเป็นเวลายาวนาน ที่ประชุม อกก.คง. จึงได้มีมติที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบ ทั้งเกษตรกรรายใหม่และรายเดิมที่ไม่มีหนี้ค้างชำระที่ได้ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 โดยอนุมัติกรอบวงเงินกู้ยืมไว้ที่ 270 ล้านบาท ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวแนะนำ


โดยที่ประชุมได้เห็นชอบและกำหนดให้ใช้มาตรการดูแลและเยียวยาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเป็นมาตรการเดิมจากการประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ได้แก่ การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรผู้กู้รายใหม่และเกษตรกรรายเดิมที่ไม่เคยผิดนัด เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ดังนี้ 1.เงินกู้ระยะสั้น กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี กู้ยืมได้รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 0 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 1 ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และ 2.เงินกู้ระยะปานกลาง กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี กู้ได้รายละตั้งแต่ 20,001-50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 0.50 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 1 ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.64

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติโครงการและให้ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 1.โครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่ 2) ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No 601 จ.กระบี่ วงเงิน 208,700 บาท 2.โครงการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่ 3) ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No 83 จ.ชุมพร วงเงิน 3,880,000 บาท 3.โครงการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินเอกชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกินในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส วงเงิน 139,000 บาท


ทั้งนี้ ยังได้ขอความเห็นชอบจากในที่ประชุมเพื่อเสนอให้ คปก. พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No 83 จ.ชุมพร และโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสนับสนุนการพัฒนาระบบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (Front office) ได้แก่ ระบบสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระบบค่าเช่าที่ดิน และระบบค่าเช่าซื้อที่ดินอีกด้วย

“ส.ป.ก.จะเร่งดำเนินการอนุมัติและใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ ที่ต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศตลอดไป” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว.


อ่านเพิ่มเติม…