แม่ห่วงเพนกวิน อดอาหารประท้วง น้ำหนักลดวันละ 1 กก.