แอฟริกา เอเนอร์ยี้ ประกาศผลการดําเนินงานไตรมาสที่สอง ปี 2566

Africa Energy Announces Second Quarter 2023 Results

กรุงเทพฯ, 11 ส.ค. 2566Africa Energy Corp. (TSXV: AFE) (Nasdaq First North: AEC) (“Africa Energy”) บริษัทสํารวจน้ํามันและแก๊สธรรมชาติของแคนาดา ประกาศผลการดําเนินงานและผลปฏิบัติงานสําหรับสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมีเงินสด 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีหนี้สินหมุนเวียน 4.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับเงินสด 6.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสินทรัพย์หมุนเวียน 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีแผนที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566