3 ขั้นตอน แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล ผ่านช่องทางออนไลน์


3 ขั้นตอน แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล ผ่านช่องทางออนไลน์

เลือกตั้ง

ไทยรัฐออนไลน์

29 มี.ค. 2564 15:27 น.

บันทึก
SHARE

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนะวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64

วันที่ 29 มีนาคม 2564  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนะวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข่าวแนะนำ

วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

– เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ คลิกที่นี่
– แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”

2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ


3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม…