AXIOM CAPITAL ADVISORS ประกาศแต่งตั้ง CEO และกรรมการ

แคลการี, แอลเบอร์ตา, 25 ส.ค. 2566 /CNW/ – Axiom Capital Advisors Inc. (“ACA” หรือ “บริษัท”) (CSE: ACA) มีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้งคุณ Eric Entz เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณ Robert Birmingham เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คุณ Eric Entz เป็นนักกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในการช่วยพัฒนาและเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพ เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาดใหม่/การประเมินและกลยุทธ์การแบ่งรายได้ ตั้งแต่ปี 2562 งานของคุณ Entz ส่วนใหญ่อยู่ในบริษัทที่เน้นการดําเนินงาน ESG และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่กําลังจะถือกําเนิดขึ้น ในช่วงเวลานั้น คุณ Entz ช่วยพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทพลังงานชั้นนําบางแห่งของโลก ช่วยสร้างเครื่องมือ AI ที่สร้างสรรค์ และสร้างกลยุทธ์และแผนทางความยั่งยืนทั้งสําหรับบริษัทมหาชนและเอกชน

คุณ Robert Birmingham มีประสบการณ์ตลาดหลักทรัพย์สาธารณะมากกว่า 15 ปี โดยเน้นการพัฒนาองค์กร การทําธุรกรรมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการระดมทุน คุณ Birmingham เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานของ Brigadier Gold Ltd. กรรมการของ BIGG Digital Assets และดํารงตําแหน่งคณะกรรมการอื่นๆ หลายแห่ง คุณ Birmingham เป็นประธานบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ Benaterra Communications Inc. และเคยอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน TSXV, CSE และ NEO หลายแห่ง คุณ Birmingham จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Capilano

นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศว่า คุณ Dwight Martin ได้ลาออกจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และคุณ Paul Shelley และคุณ Doug McCartney ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทขอบคุณคุณ Martin, คุณ Shelley และคุณ McCartney สําหรับการทํางานจนถึงปัจจุบัน และขอให้โชคดีกับแผนการในอนาคตของพวกเขา

ในนามของคณะกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Eric Entz
สํานักงานใหญ่ 1626 Westmount Road NW, แคลการี, แอลเบอร์ตา T2N 3M1
โทรศัพท์ +1 (604) 851 2662
เว็บไซต์ www.axiomadvisors.ca
อีเมล eentz@axiomadvisors.ca

ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจถือเป็นข้อมูล “คาดการณ์ล่วงหน้า” ที่มีความเสี่ยงที่รู้จักและไม่รู้จัก ความไม่แน่นอนในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ผลการดําเนินงาน หรือความสําเร็จของบริษัทหรือผลการดําเนินงานในอุตสาหกรรม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากผลลัพธ์ การดําเนินงานหรือความสําเร็จในอนาคตที่แสดงหรือนําเสนอโดยข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว เมื่อใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงคําว่า “คาดการณ์” “ประมาณการ” “อาจจะ” “จะ” “คาดหวัง” “เชื่อ” “แผน” และคําศัพท์อื่นๆ ข้อมูลนี้สะท้อนความคาดหวังในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและผลการดําเนินงาน และพูดเพียง ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น

การคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง แผนการในอนาคตของบริษัทและแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์และก