Burning Rock ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS

(SeaPRwire) –   กวางโจว, จีน, 26 เมษายน 2567 – Burning Rock Biotech Limited (NASDAQ: BNR และ LSE: BNR, “บริษัท” หรือ “Burning Rock”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดเรียงลําดับนิวคลีโอไทด์รุ่นถัดไป (NGS) ในด้านการวินิจฉัยมะเร็งระยะสุดท้ายประกาศว่าจะเปลี่ยนอัตราส่วนของหลักทรัพย์ฝากอเมริกัน (ADSs) จากการที่หนึ่ง (1) ADS ตรงกับหนึ่ง (1) หุ้นสามัญชนิด A เป็นหนึ่ง (1) ADS ตรงกับสิบ (10) หุ้นสามัญชนิด A (การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS) คาดว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หรือใกล้เคียงกับวันนั้น

สําหรับผู้ถือ ADS ของ Burning Rock การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS จะมีผลเทียบเท่ากับการรวมกลับหุ้นแบบหนึ่งต่อสิบ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อหุ้นสามัญชนิด A ของบริษัท ณ วันที่มีผลบังคับใช้ ผู้ถือหลักทรัพย์ ADS ในรูปแบบเซอร์ติฟิเคทจะต้องส่งคืนเซอร์ติฟิเคท ADS เดิมให้กับ Citibank, N.A. ซึ่งเป็นธนาคารผู้ฝาก (Depositary) เพื่อยกเลิก และจะได้รับ ADS ใหม่หนึ่งหน่วยแลกกับ ADS เดิมสิบหน่วยที่ส่งคืน ADS ในระบบทะเบียนตรง และบริษัทธนาคารเดอพอซิทอรี่ทรัสต์จะถูกแลกเปลี่ยนอัตโนมัติโดยไม่ต้องดําเนินการใด ๆ ADS ของ Burning Rock จะยังคงซื้อขายได้ที่ตลาด NASDAQ โลก และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนภายใต้สัญลักษณ์ “BNR”

ไม่มีการออก ADS ใหม่เป็นเศษ ในกรณีที่มีสิทธิ์ได้รับ ADS ใหม่เป็นเศษแทน จะรวมเศษสิทธิ์ไว้ด้วยกันและจําหน่ายโดย Depositary โดยเงินสดที่ได้จากการจําหน่ายสิทธิ์เศษจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือ ADS ตามวิธีปฏิบัติปกติของ Depositary ภายหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสัญญาฝากหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทกับ Depositary สําหรับ ADS

จากการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS ราคา ADS คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างสัดส่วน แม้ว่าบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคา ADS ภายหลังการเปลี่ยนแปลงจะเท่ากับหรือสูงกว่าสิบเท่าของราคาก่อนการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับ Burning Rock

Burning Rock Biotech Limited (NASDAQ: BNR และ LSE: BNR) ซึ่งมีพันธกิจเพื่อปกป้องชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดเรียงลําดับนิวคลีโอไทด์รุ่นถัดไป (NGS) ในด้านการวินิจฉัยมะเร็งระยะสุดท้าย ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย i) การทดสอบการเลือกรักษาด้วย NGS สําหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และ ii) การตรวจหามะเร็งในระยะแรก ซึ่งได้ขยายจากการวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระยะการยืนยันความสามารถทางคลินิก

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Burning Rock โปรดเยี่ยมชม: ir.brbiotech.com.

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้เป็น “ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2534 ดังที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามนิยามในพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา ปี 2538 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้จากการใช้คําศัพท์เช่น “จะ” “คาดว่า” “เชื่อว่า” “ตั้งใจ” “แผนที่จะ” “เชื่อ” “ประมาณ” หรือการอธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต Burning Rock อาจทําการคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อ