CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ประกาศราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq

(SeaPRwire) –   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 บริษัท CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited (“CDT”) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการบําบัดของเสียที่ออกแบบ พัฒนา ผลิต จําหน่าย ติดตั้ง ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและให้บริการบําบัดน้ําเสียในประเทศจีน ได้ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นตราแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดัก

หุ้นสามัญของ CDT ได้รับอนุมัติให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดัก และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ “CDTG” ในวันที่ 18 เมษายน 2567 การเสนอขายคาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการซื้อขายตามปกติ

WestPark Capital, Inc. (“WestPark Capital”) เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขาย CDT ได้ให้สิทธิผู้จัดจําหน่ายซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ถึง 225,000 หุ้น ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นการเสนอขายตามราคาเสนอขายเริ่มต้น หักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่าย เพื่อรองรับการเกินขีดจํากัด (Over-allotment) หากมี

การยื่นขอจดทะเบียนตามแบบ F-1 (เลขที่ 333-252127) รวมถึงคําอธิบายการเสนอขายซึ่งยังไม่สมบูรณ์ ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission: SEC) และได้รับการรับรองให้เสนอขายได้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ก่อนลงทุน ควรอ่านคําอธิบายการเสนอขายและเอกสารอื่นๆ ที่ CDT ได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ CDT และการเสนอขายอย่างครบถ้วน

เกี่ยวกับ CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited

CDT มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เซินเจิ้น ประเทศจีน เป็นบริษัทด้านการบําบัดของเสียที่ออกแบบ พัฒนา ผลิต จําหน่าย ติดตั้ง ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียในประเทศจีน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ CDT ที่ .

เกี่ยวกับ WestPark Capital, Inc.

WestPark Capital เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เน้นบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุขภาพ การเงิน การผลิต ผลิตภัณฑ์บริโภค และสื่อ เป็นต้น WestPark Capital ให้บริการทางการเงินครบวงจร รวมถึงการเสนอขายหลักทรัพย์ตราแรกเข้าตลาด เพิ่มทุน และอื่นๆ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่เว็บไซต์ .

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ CDT ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ นอกจากจะมีข้อกฎหมายกําหนด

ติดต่อ CDT

CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited
นายยุนหวู่ ลี่ ประธานกรรมการและซีอีโอ
liyunwu@cdthb.cn
โทรศัพท์ 055-86667996

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ