GDS ประกาศระดมทุนหุ้นเพิ่ม 5.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 26 มีนาคม 2567 – GDS Holdings Limited (“บริษัท” หรือ “GDSH”) (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดําเนินการศูนย์ข้อมูลความเร็วสูงชั้นนําในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประกาศวันนี้ว่า DigitalLand Holdings Limited (“GDS International” หรือ “GDSI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทแม่ของทรัพย์สินและการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลนานาชาติของ GDSH ได้ทําข้อตกลงกับนักลงทุนสถาบันเอกชน (ผู้ลงทุน) เพื่อซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพชั้น A มูลค่า 587 ล้านเหรียญสหรัฐ

GDS International จัดตั้งขึ้นในปี 2565 มีสํานักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ปัจจุบันมีศูนย์ข้อมูลที่เปิดให้บริการและอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีขนาดกําลังการผลิต 330 เมกะวัตต์ และมีกําลังการผลิตอีก 340 เมกะวัตต์สําหรับการพัฒนาในอนาคต ณ ตําแหน่งที่มีกลยุทธ์ต่างๆ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย (จูโอห์) และอินโดนีเซีย (บาตัม) GDSI ได้รับคํามั่นสัญญาและการสงวนจากลูกค้าระดับโลกและจีนสําหรับกําลังการผลิตมากกว่า 200 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่า 70 เมกะวัตต์ได้เริ่มสร้างรายได้แล้ว

ราคาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพชั้น A นี้หมายความว่ามูลค่าก่อนการออกหุ้นของ GDSI อยู่ที่ 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประมาณ 3.92 เหรียญสหรัฐต่อหน่วยของ American Depositary Share ของ GDSH มูลค่าธุรกิจหลังออกหุ้นรวมหนี้สินสุทธิที่คาดว่า GDSI จะมีประมาณ 935 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากับประมาณ 24 เท่าของกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่คาดการณ์ของ GDSI สําหรับปีงบประมาณทั้งปี 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 GDSH ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ GDSI รวมประมาณ 595 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยทุนชําระแล้วประมาณ 411 ล้านเหรียญสหรัฐ และหนี้สินผู้ถือหุ้นและหนี้สินอื่นๆ ประมาณ 184 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายหลังออกหุ้นชั้น A GDSI จะมีทุนชําระแล้วประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและเปิดให้บริการได้โดยไม่ต้องขอเงินสนับสนุนจาก GDSH อีก หนี้สินผู้ถือหุ้นและหนี้สินอื่นๆ ที่ GDSI มีต่อ GDSH ณ วันที่ระบบการซื้อขายสินทรัพย์นี้สิ้นสุดลงจะได้ชําระคืนด้วยเงินทุนจากการออกหุ้นชั้น A

ภายหลังการซื้อขายสินทรัพย์สิ้นสุดลง GDSH จะถือหุ้นสามัญของ GDSI ประมาณร้อยละ 56.1 ในรูปของหุ้นแปลงสภาพชั้น A ส่วนที่เหลือร้อยละ 43.9 จะเป็นของผู้ลงทุน เช่น Hillhouse, Rava Partners, Boyu, Princeville Capital, Tekne Capital ฯลฯ GDSI คาดว่าจะจัดตั้งแผนการให้ตั๋วซื้อหุ้นที่สามารถใช้ซื้อหุ้นสามัญได้ประมาณร้อยละ 15 ของจํานวนหุ้นที่ออกตามราคาซื้อหุ้นชั้น A

GDSH และบางผู้ลงทุนจะมีสิทธิ์แต่งตั้งกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น นาย William Huang จะยังคงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทของ GDSI หุ้นชั้น A จะมีสิทธิออกเสียงละ 1 เสียง และสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ GDSI ได้ทุกเมื่อตามความต้องการของผู้ถือหุ้น หุ้นชั้น A ทั้งหมดจะแปลงเป็นหุ้นสามัญ GDSI เมื่อหรือภายหลังการ IPO ของ GDSI โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

“ผมยินดีที่จะประกาศการระดมทุนระดับสูงสุดนี้ซึ่งเป็นก้าวสําคัญในกลยุทธ์ของเราเพื่อระดมเงินทุ