H World ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 และครึ่งปีแรกของปี 2566 ไตรมาส 2

Turnover เพิ่มขึ้น 72.0% YOY
Legacy-Huazhu ลงนามสัญญากับโรงแรมใหม่กว่า 1,000 แห่ง

ฮ่องกง, 25 ส.ค. 2566H World Group Limited (“H World” หรือ “กลุ่มNASDAQ: HTHT และ HKEX: 1179) ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในไตรมาสที่สองและครึ่งแรกของปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้สําหรับครึ่งแรกของปี 2566 อยู่ที่ RMB10.0 พันล้าน (1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 65.1% เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2565 รายได้จาก Legacy-Huazhu อยู่ที่ RMB7.9 พันล้าน ซึ่งเพิ่มขึ้น 67.7% จากปีก่อนหน้า รายได้จาก Steigenberger Hotels GmbH และบริษัทย่อย (“DH” หรือ “Legacy-DH”) อยู่ที่ RMB2.1 พันล้าน เพิ่มขึ้น 55.9% จากปีก่อน

ยอดขายโรงแรมของ H World เพิ่มขึ้นอย่างมาก 72.0% จากปีก่อนหน้าเป็น RMB20.3 พันล้าน ในไตรมาสที่สองของปี 2566 ยกเว้น DH ยอดขายโรงแรมเพิ่มขึ้น 78.1% จากปีก่อนในไตรมาสที่สองของปี 2566 รายได้เพิ่มขึ้น 63.5% จากปีก่อนหน้าเป็น RMB5.5 พันล้าน (762 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายได้จาก Legacy-Huazhu อยู่ที่ RMB4.3 พันล้าน เพิ่มขึ้น 76.6% จากปีก่อน เป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของความต้องการเดินทาง รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านสํานักงานภูมิภาคของกลุ่ม อัตราการเติบโตของรายได้ทั้งกลุ่มและ Legacy-Huazhu สูงกว่าแนวโน้มรายได้ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ รายได้จากธุรกิจ DH อยู่ที่ RMB1.2 พันล้าน เพิ่มขึ้น 28.4% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 33.5% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส การเพิ่มขึ้นจากปีก่อนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสส่วนใหญ่เป็นผลจากฤดูกาล กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของ H World อยู่ที่ RMB1.0 พันล้าน (138 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ H World RMB350 ล้าน ในไตรมาสที่สองของปี 2565 EBITDA (non-GAAP) อยู่ที่ RMB1.7 พันล้าน (234 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับ RMB213 ล้าน ในไตรมาสที่สองของปี 2565 และ RMB1.6 พันล้าน ในไตรมาสก่อนหน้า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เครือข่ายโรงแรมทั่วโลกของ H World ที่เปิดดําเนินการอยู่มีทั้งหมด 8,750 แห่ง และมีห้องพัก 844,417 ห้อง รวมถึงโรงแรมจาก DH จํานวน 128 แห่ง Legacy-Huazhu มีโรงแรมที่เปิดดําเนินการอยู่ 8,622 แห่ง และมีห้องพัก 818,245 ห้อง ในไตรมาสที่สองของปี 2566 Legacy-Huazhu ฉลองการลงนามสัญญาโรงแรมใหม่กว่า 1,000 แห่ง ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ ADR อยู่ที่ RMB305 เทียบกับ RMB218 ในไตรมาสที่สองของปี 2565 RMB277 ในไตรมาสก่อนหน้า และ RMB236 ในไตรมาสที่สองของปี 2562 อัตราการเข้าพักของโรงแรม Legacy-Huazhu ทั้งหมดที่เปิดดําเนินการอยู่เท่ากับ 81.8% เพิ่มขึ้น 17.2 จุดจากปีก่อน Blended RevPAR อยู่ที่ RMB250 ซึ่งฟื้นตัวไปแล้ว 121% ของระดับในไตรมาส 2 ปี 2562 เมื่อแยกเป็นรายเดือน RevPAR ของกลุ่มในเดือนเมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2566 ฟื้นตัวไปแล้ว 127% 115% และ 123% ของระดับในเดือนเดียวกันของปี 2562 ตามลําดับ ADR ของ DH เพิ่มขึ้นเป็น EUR117 และอัตราการเข้าพักของโรงแรม DH ทั้งหมดที่เปิดดําเนินการอยู่เพิ่มขึ้น 7.3 จุดเป็น 67.1% จากปีก่อน ทําให้ Blended Rev